Zespół Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi nabór do następujących typów szkół:

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTY  PUNKTOWANE

PRZY  PRZYJĘCIU  DO  SZKOŁY

PROPONOWANE  PRZEDMIOTY REALIZOWANE  W  ZAKRESIE ROZSZERZONYM

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasa psychologiczno-pedagogiczna (opis) język polski
matematyka
język obcy – angielski
biologia
język polski
biologia
język angielski/
wiedza o społeczeństwie

klasa biologiczno-chemiczna (opis)

z innowacją opiekuńczo-ratowniczą

język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
chemia
język angielski/fizyka
klasa inżynierska (opis) język polski
matematyka
informatyka
fizyka
matematyka
fizyka
język angielski/informatyka

TECHNIKUM

technik  mechanik (opis) język polski
matematyka
fizyka
informatyka
matematyka
język angielski

technik  logistyk   (opis)

z możliwością wprowadzenia innowacji lotniczej

język polski
matematyka
język obcy – angielski
geografia
geografia
język angielski

technik żywienia i usług gastronomicznych (opis)

z innowacją dietetyka i fitness

język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
język angielski
technik hotelarstwa (opis) język polski
matematyka
język obcy – angielski
geografia
geografia
język angielski

technik przemysłu mody (opis)

z innowacją stylizacja-wizaż-kosmetologia

język polski
matematyka
język obcy – angielski
historia
historia/informatyka
język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych (opis) język polski
matematyka
fizyka
zajęcia techniczne
operator obrabiarek skrawających (opis) język polski
matematyka
fizyka
zajęcia techniczne
kucharz (opis) język polski
matematyka
chemia
biologia
krawiec (opis) język polski
matematyka
język obcy – angielski
historia
magazynier-logistyk (opis) język polski
matematyka
język obcy – angielski
geografia

Sposób przeliczania na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z 2019 r.poz.1737)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie
  • dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania)
  • oryginały lub kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  • w przypadku kandydatów ze schorzeniami opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej