ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

– Przewodniczący:            Oliwia Ilasz – kl. II TL

Zastępca przewodn:     Jakub Bielec – kl. II TŻM

Sekretarz:                         Gabriela Szatkowska – kl. I TL

Członkowie Zarządu:   Miłosz Florek – kl. II TŻM

Paweł Kubicki – kl. II TŻLM

Opiekun SU: p. Katarzyna Kulig

 

 

Statut Zespołu Szkół w Kańczudze

Załącznik nr 3 do Statutu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół w Kańczudze

Regulamin opracowano na podstawie ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) i Statutu Zespołu Szkół.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski, działający w Zespole Szkół w Kańczudze, zwany dalej samorządem, działa w oparciu o artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r., Statut Szkoły oraz niniejszy Regulamin.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Kańczudze.

3. Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły i jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

5. Niniejszy Regulamin nie jest sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Rozdział II

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego

Do głównych celów działalności SU należą:

1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

2) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Szkoły wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

Statut Zespołu Szkół w Kańczudze

5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w szkole,

6) reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

Rozdział III

Władze Samorządu Uczniowskiego – Organy SU

1.Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych, zwana dalej w skrócie Radą Samorządu Uczniowskiego (tyle osób, ile oddziałów klasowych),

2.Zarząd Samorządu Uczniowskiego (5 osób),

3.Komisja Rewizyjna Samorządu Uczniowskiego (3 osoby).

Rozdział IV

Rada Samorządu Uczniowskiego

1. Rada SU składa się z przedstawicieli wszystkich klas po jednym uczniu z każdej klasy (przewodniczący lub zastępca samorządu klasowego),

2. Rada SU ma następujące kompetencje:

1) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

2) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU i włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania,

3) wybór Komisji Rewizyjnej spośród członków Rady SU (komisja stała pracująca przez cały rok) i innych komisji doraźnych,

4) wybór Komisji Wyborczej spośród członków Rady SU (komisja doraźna) przeprowadzającej wybory do zarządu SU i wybory reprezentantów uczniowskich do Rady Szkoły,

5) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

6) wybór Komisji Regulaminowej spośród członków Rady SU (komisja doraźna), która wspólnie z Opiekunem SU przygotowuje  poprawki i zmiany w  Regulaminie SU,

7) uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i innych regulaminów,

8) zgłaszanie kandydatów na funkcję Opiekuna SU

Statut Zespołu Szkół w Kańczudze

3. Rada SU zbiera się na zebraniach ogólnych (co najmniej 3) w ciągu roku szkolnego. W zebraniach Rady SU mogą uczestniczyć także przedstawiciele Zarządu SU, Opiekun SU i zaproszeni goście: przedstawiciele Dyrekcji Szkoły, pedagog szkolny i inne osoby.

4. Na pierwszym posiedzeniu Rada SU opracowuje kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez młodzież lub dla młodzieży z uwzględnieniem propozycji zarówno młodzieży jak też Rady Szkoły i Dyrekcji.

5. Rada SU protokołuje swoje posiedzenia.

Rozdział V

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

1. Zarząd SU kieruje pracą bieżącą Samorządu Uczniowskiego,

2. Zarząd SU składa się z 5 uczniów: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz 2 członków.

3. Kadencja pojedynczych członków Zarządu SU może trwać od 1 roku do 3 lat.

4. Członkowie Zarządu zwalniani są z pracy w Zarządzie w drugim semestrze ostatniego roku nauki, co powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu w celu uzupełnienia wakujących miejsc w regulaminowym składzie Zarządu (przełom I i II semestru).

5. Szczegółowy tryb wyborów uzupełniających w celu wyłonienia  nowych członków Zarządu określa Rozdział IX.

6. Zarząd SU wspólnie z Opiekunem SU opracowuje roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego oraz sprawozdanie z działalności SU w I i II semestrze danego roku szkolnego.

7. Zarząd SU ma następujące kompetencje:

1) reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców,

2) wystawia na  wniosek Dyrektora Szkoły opinię w sprawie skreślenia ucznia  z listy uczniów (w porozumieniu z przewodniczącym samorządu klasowego oddziału klasowego, do którego uczęszcza opiniowany uczeń oraz przy udziale z głosem doradczym Opiekuna SU i pedagoga szkolnego),

3) ustala wspólnie z Opiekunem SU w terminach przewidzianych harmonogramem zewnętrznym listę uczniów kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów i przedstawia ją Radzie Pedagogicznej,

4) powołuje – w miarę potrzeby i zainteresowania uczniów – sekcje

5) prowadzi pod nadzorem Opiekuna SU gospodarkę finansową pozyskując środki w postaci składek uczniowskich,

Statut Zespołu Szkół w Kańczudze

6) ustala wspólnie z opiekunem samorządu uczniowskiego tematykę zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego, listę zaproszonych gości oraz opracowuje wspólnie z opiekunem materiały potrzebne do przeprowadzenia tego zebrania.

8. Zarząd SU prowadzi wspólnie z opiekunem Samorządu Uczniowskiego gazetkę informacyjną dotyczącą działalności Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym.

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.

2. Komisja składa się z trzech uczniów klas promocyjnych wybranych jawnie spośród członków Rady SU na pierwszym zebraniu Rady SU w danym roku szkolnym na okres co najmniej 1 roku.

3. Komisja kontroluje pracę Zarządu SU.

Rozdział VII

Obowiązki organów Samorządu Uczniowskiego

1. Członkowie Rady SU, Zarządu SU oraz  Komisji Rewizyjnej mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego i uwzględniania w swojej działalności potrzeb uczniów.

2. Członkowie Rady SU i członkowie Zarządu SU są zobowiązani  do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką i pobytem  w szkole oraz udziałem w życiu społeczności uczniowskiej.

3. Organy Samorządu Uczniowskiego zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup a także – na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

Rozdział VIII

Przedstawiciele uczniów w Radzie Szkoły

1. Uczniowie mają trzech przedstawicieli uczniowskich w Radzie Szkoły.

2. Kadencja pojedynczych przedstawicieli uczniowskich w Radzie Szkoły może trwać od 1 roku do    3 lat.

3. Przedstawiciele uczniowscy w Radzie Szkoły zwalniani są z pracy w Radzie Szkoły w drugim semestrze ostatniego roku nauki, co powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Szkoły w celu uzupełnienia wakujących miejsc w składzie Rady Szkoły.

4. Szczegółowy tryb wyborów uzupełniających w celu wyłonienia nowych członków Rady Szkoły określa Rozdział IX.

Statut Zespołu Szkół w Kańczudze

Rozdział IX

Warunki wyboru samorządów klasowych, Zarządu Samorządu Uczniowskiego
oraz przedstawicieli uczniowskich w Radzie Szkoły

1. Kadencja samorządu klasowego trwa 1 rok.

2. Wybory samorządów klasowych odbywają się w sposób ustalony przez klasę z wychowawcą najpóźniej do końca trzeciego tygodnia nowego roku szkolnego i wyłaniają one w osobie przewodniczącego/ zastępcy samorządu klasowego członka Rady Samorządu Uczniowskiego.

3. Wybory uzupełniające do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i uczniowskich reprezentantów Rady Szkoły przeprowadzane są wspólnie na przełomie I i II półrocza (styczeń – marzec).

4. Prawo głosowania posiada każdy uczeń szkoły.

5. Tryb wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i uczniowskich reprezentantów Rady Szkoły:

1) Komisja Wyborcza w składzie 3 osób wyłoniona w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady SU opracowuje wspólnie z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego harmonogram wyborów (1 i 2 tura), informację o sposobie głosowania i wzór protokółu z 1 tury. Dokumenty te otrzymują przewodniczący samorządów klasowych,

2) każda z klas promocyjnych wyłania w pierwszej turze w sposób ustalony wewnątrz klasy jednego lub dwóch kandydatów do w/w wyborów dokumentując to protokołem z nazwiskami kandydatów/nazwiskiem kandydata przekazanym komisji wyborczej,

3) na podstawie protokołów z pierwszej tury komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania do drugiej tury (wybory tajne) i wzór protokołu z drugiej tury i przekazuje je wszystkim samorządom klasowym określając sposób głosowania i termin zwrotu protokołów z drugiej tury wyborów,

4) po wyborach Komisja Wyborcza podlicza głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów,

5) stanowiska wakujące w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego i w Radzie Szkoły są obsadzane w zależności od ilości głosów uzyskanych w wyborach. Odpowiednia ilość uczniów, którzy uzyskali największą ilość głosów wchodzi do Zarządu Samorządu Uczniowskiego pozostali przechodzą do Rady Szkoły,

6) Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma prawo ukonstytuować się po wyborach, określając wewnętrznie obsadę osobową poszczególnych funkcji w zarządzie. Zebranie Rady SU do momentu wyboru składu osobowego nowego Zarządu prowadzi ustępujący przewodniczący Zarządu.

5. Członkami organów Samorządu Uczniowskiego i reprezentantami uczniowskimi w Radzie Szkoły mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (np. zmiana szkoły) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu Uczniowskiego i jego władz.

Statut Zespołu Szkół w Kańczudze

6. Do organów Samorządu Uczniowskiego i do Rady Szkoły mogą być wybierani uczniowie, którzy mają co najmniej poprawną ocenę zachowania.

7. Gdy uczeń będący członkiem organów Samorządu Uczniowskiego lub reprezentant uczniowski w Radzie Szkoły otrzyma nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania w trakcie pełnienia funkcji, musi zrezygnować z pracy w Samorządzie lub Radzie Szkoły. Na jego miejsce wchodzi/wchodzą uczeń/uczniowie, który/którzy uzyskał/uzyskali następne miejsca w wyborach uzupełniających
w danym roku szkolnym.

Rozdział X

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

1. Kandydatów na funkcję Opiekuna Samorządu mogą zgłaszać członkowie Rady SU, Zarządu SU lub Dyrektor Szkoły.

2. Opiekun SU sprawuje opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego, jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

3. Opiekun inspiruje uczniów do działania oraz pośredniczy w relacjach Samorządu Uczniowskiego
z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły.

Rozdział XI

Dokumentacja

Dokumentację stanowią:

1. Zeszyt protokołów.

2. Teczka Opiekuna SU.

3. Dokumentacja finansowa (udokumentowane wpływy i wydatki).

Rozdział XII

Pieczątka nagłówkowa

1. Samorząd Uczniowski posiada pieczątkę nagłówkową:

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół w Kańczudze

2. Pieczątka jest przechowywana przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Statut Zespołu Szkół w Kańczudze

Rozdział XIII

Zmiana Regulaminu, postanowienia końcowe

1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Wnioski dotyczące wprowadzania zmian, uzupełnień i poprawek w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być zgłaszane przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego, członków Rady Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna SU, Radę Pedagogiczną, Dyrekcję i kontrolę zewnętrzną. Powoływana jest wtedy spośród członków Rady SU Komisja Regulaminowa, która wspólnie z Opiekunem SU nowelizuje Regulamin.

3. Zmiany w Regulaminie są uchwalane przez Radę Samorządu Uczniowskiego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

4. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

5. Niniejszy Regulamin został uchwalony na posiedzeniu w dniu 30.01.2015 r.

Przewodniczący SU                                      Opiekun SU                                   Dyrektor Szkoły

Radosław Zimoń                                      mgr Agata Stącel                          mgr Dorota Konieczna