Prosimy Państwa o współpracę i wsparcie finansowe w zakresie realizacji przyjętych celów.

Numer konta: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze

61 9093 1033 2005 0503 7258 0001

Regulamin przyznawania stypendium
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój

Zespołu Szkół w Kańczudze

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie przyznaje stypendium oraz w uzasadnionych przypadkach udzięła wsparcia finansowego młodzieży wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kańczudze.
2. Wysokość stypendium oraz wysokość wsparcia finansowego ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3. Kwota ustalona przez Zarząd jest ostateczna.
4. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Dokumentację stypendium stanowią:

a) kompletne wnioski o stypendium,

b) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

6. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu i jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie

www.zskanczuga.nets.pl

§ 2

Kryteria przyznawania stypendium

1. Stypendium może być przyznawane uczniom spełniającym co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków:

zaangażowanym w życie społeczne szkoły,
przyczyniającym się do rozwoju szkoły i jej promocji, poprzez realizację własnych pasji i zainteresowań,
wolontariuszom,
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
2. Warunkiem otrzymania przez ucznia stypendium jest właściwe podejście ucznia do obowiazków szkolnych (co najmniej bardzo dobre zachowanie, wysoka frekwencja).

§ 3

Tryb przyznawania stypendium

1. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować:

dyrektor ZS w Kańczudze,
nauczyciele ZS w Kańczudze,
organizacje działające na terenie szkoły.
2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.

3. Termin składania wniosków podawany jest przez Komisję Stypendialną każdorazowo w powiązaniu z początkiem semestru.

 

Do pobrania

  • doc stowstatut
    Wielkość pliku: 101 KB Pobrania: 316