Godziny otwarcia

Bibliotekarz mgr Monika Mazur

Poniedziałek:   9.40 – 11.30

      13.15 – 14.05

Wtorek:            9.40 – 12.20

   

Środa:               9.40 – 10.40

                          11.35 – 14.00

Czwartek:         8.50 – 9.35

                           10.30 – 12.20

Piątek:              9.30 – 13.10

Działalność

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Rodzaje zbiorów:

 • wydawnictwa informacyjne i albumowe
 • programy i podręczniki
 • lektury do języka polskiego i innych przedmiotów
 • wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej
 • czasopisma dla młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli
 • podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno -wychowawczej
 • materiały audiowizualne

Wykaz czasopism:

 • „Biblioteka w Szkole”
 • „Biologia w Szkole”
 • „Chemia w Szkole”
 • „Cogito”
 • „Fizyka w Szkole”
 • „Geografia w Szkole”
 • „Hotelarz”
 • „Matematyka w Szkole”
 • „Młody Technik”
 • „Moje Gotowanie”
 • „Mówią wieki”
 • „National Geographic”
 • „Polonistyka”
 • „Przegląd Gastronomiczny”
 • „Przyroda Polska”
 • „Świat Nauki”
 • „Wiedza i Życie”
 • „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”

Kółko biblioteczne

Zajęcia przygotują uczniów do bycia świadomym czytelnikiem i odbiorcą informacji. W ramach kółka uczniowie poszerzają wiedzę o bibliotece i jej zbiorach, uczą się pracować z katalogiem biblioteki, sporządzać bibliografie, wyszukiwać informacje na określony temat. Praca z komputerem przyczyni się do zdobycia umiejętności korzystania z multimedialnych słowników i encyklopedii oraz z Internetu jako zródła wiedzy. Ponadto uczniowie racjonalnie i twórczo wykorzystują wolny czas, uczą się współdziałania w grupie, wyrabiają poczucie odpowiedzialności.

Regulaminy

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależnosci od organizacji pracy szkoły a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza sie ksiażek na nazwisko innej osoby.
 4. Uczeń, który nie oddał ksiażki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 5. Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 6. Ksiażek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 7. Ksiażki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza sie bibliotekarzowi.
 8. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 9. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urzadzeń, które moga zakłócić ciszę.
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 11. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego ksiażki powinny być zwrócone do biblioteki. Każdy uczeń zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie sie z biblioteką. Dotyczy to równiez ucznia, który zmienia szkole.
 12. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
 13. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 14. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły.

§ 1

Prawo i warunki korzystania

1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Zgłaszający się składa u nauczyciela bibliotekarza legitymacje lub inny dokument
z fotografią ważny na dany okres.

3. Wierzchnie okrycie należy zostawić w szatni.

4. W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniami nauczyciela bibliotekarza.

5. W czytelni obowiązuje cisza.

§ 2

Korzystanie ze zbiorów

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących,
z księgozbioru ogólnego oraz komputerów.

2. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca nauczycielowi bibliotekarzowi.

3. Księgozbioru z czytelni nie wypożycza się do domu.

4. Książek przeznaczonych do czytania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb do innych pomieszczeń bez zgody nauczyciela bibliotekarza.

5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje z powrotem dokument wymieniony w § 1, ust. 2.

§ 3

Porady i informacje

Czytelnik może zwracać się do nauczyciela bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

§ 4

Zbieranie materiałów

Czytelnik, poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może kopiować rysunki, plany, mapy itp. Tylko po uprzednim porozumieniu się z nauczycielem bibliotekarzem.

§ 5

Poszanowanie książek

1. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenie powinien natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

2. Korzystanie ze zbiorów specjalnych (ryciny, mapy, multimedia itp.) wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na uszkodzenie.

§ 6

Przepisy końcowe

1. Korzystających z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do przepisów regulaminu mogą być czasowo, a nawet na stałe pozbawieni prawa do korzystania z czytelni.

1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie ZS.

2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

5. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów
w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole).

6. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, klasa, godz. korzystania) oraz cel korzystania ze stanowisk.

7. W pracowni obowiązuje cisza.

8. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach
i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.

10. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

11. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi – bibliotekarzowi.

12. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.

13. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności narusząjących prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

15. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi – bibliotekarzowi.

16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszac bibliotekarzowi.

17. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

19. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).