Misja szkoły

Jesteśmy szkołą małą, która dąży do osiagnięcia wysokiego poziomu kształcenia. Centralne miejsce w procesie nauczania i wychowania zajmuje uczeń.

Pragniemy przygotować naszych wychowanków do życia w nowoczesnym świecie.

Kształcimy w uczniach nowe umiejętności, wyposażamy ich we właściwe kompetencje, jednoczesnie pomagając im w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym.

Pracujemy jako zespół, wzajemnie się wspierając. Nie tracimy z oczu drugiego człowieka.

Współpracujemy z naszymi wychowankami i ich rodzicami.

Wizja szkoły

Nasz uczeń:

Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi zaplanować swoją przyszłość,

Potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać z nowoczesnych zródeł informacji,

Zna języki obce, dzięki czemu potrafi komunikować się w nowoczesnym świecie,

Jest przygotowany do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów, do podjęcia pracy, rozwijania swoich zainteresowań lub pasji,

Szanuje siebie i drugiego człowieka.

W zakresie kształcenia:

Zapewniamy każdemu uczniowi osiaganie postępów edukacyjnych,

Uczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystywania ich podczas całego etapu kształcenia,

Wspieramy uczniów i motywujemy ich do osiagania sukcesów,

Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie.

W zakresie wychowania:

Tworzymy środowisko szkolne, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne, akceptowane przez społeczność szkolną zasady,

Uczymy poszanowania demokratycznych wartości,

Kształtujemy postawy tolerancji, uczciwości i sprawiedliwości w stosunku do drugiego człowieka,

Współpracujemy z rodzicami, wychowując pokolenia, które kształtować będą naszą Ojczyznę,

Zapewniamy uczniom równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań,

Jesteśmy szkołą bezpieczną, kameralną, w której znamy wszystkich uczniów i ich wspieramy.

Nauczyciele:

Są twórczy, sprawiedliwi i kompetentni,

Współpracują ze sobą, uczniami i rodzicami, mając na celu dobro ucznia,

Stosują nowoczesne technologie i metody aktywizujące,

Doskonalą swój warsztat pracy i dokształcają się tak, aby zapewnić uczniom jak najlepszą jakość kształcenia i osiagnąć wysoką efektywność nauczania,

Poszukują rozwiązania problemów wspólnie z uczniami na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji.