Technik logistyk jest jednym z najbardziej uniwersalnych i przyszłościowych kierunków, w których mogą kształcić się uczniowie. Jego uniwersalność wynika z faktu, iż logistyka jest pojęciem bardzo szerokim, a dziedziny życia, w których ma znaczenie jest ogromna. Logistykę określa się jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, w celu zaspokojenia wymagań klienta. Zatem więc, logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Informacje dodatkowe

W ramach zajęć uczniowie korzystają z  programu komputerowego Comarch ERP Opitima, aplikacji TransEdu, programu Buchalter WIN firmy GRAF-SOFT, programu Data Faktury Lite oraz z prezentacji multimedialnych przygotowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Uczniowie uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowych organizowanych w  przedsiębiorstwach branży logistycznej. Ponadto mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach logistycznych organizowanych przez WSIZ w Rzeszowie oraz firmę AXTONE S.A. w Kańczudze, a także wycieczkach przedmiotowych do przedsiębiorstw z branży TSL.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1: SPL.01. Obsługa magazynów

b) Kwalifikacja 2: SPL.04. Organizacja transportu

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
-zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
-wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
-planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów,
-prowadzenia dokumentacji magazynowej,
-planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
-obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
-stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

-działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo–spedycyjnych,
-jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. planowania zakupów,
-służbach mundurowych tj. wojsku, policji, straży granicznej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada klasopracownie wyposażone w stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,  z drukarką i skanerem, z projektorem multimedialnym i tablicą interaktywną, pakiet programów biurowych, pomoce dydaktyczne (plansze, makiety i filmy dydaktyczne).

Przedmioty rozszerzone:

  • Język angielski
  • Informatyka/geografia

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Informatyka