Operator obrabiarek skrawających ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym dającym możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu pracują nie tylko w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki, rolnictwie. Operatorzy obrabiarek skrawających znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane oraz naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające. Są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Wg powyższego perspektywy zatrudnienia są bardzo szerokie.

Informacje dodatkowe

Obecna perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej opiera się o skomputeryzowane systemy wytwarzania łączące w sobie fazę projektowania (CAD) z procesem sterowania maszynami (CAM) i CNC. Wobec czego uczniowie w trakcie realizacji praktyk zawodowych mają możliwość pracy i poznania rzeczywistych realiów zawodu w firmach takich jak: AXTONE S.A., METALUSTIC SP Z O.O., BUCHER UNIPEKTIN SP. Z O.O, KISSAN SP. Z O.O, oraz wielu innych zakładach branży mechanicznej.

W trakcie trwania nauki uczniowie mają także możliwość uczestniczyć w licznych wyjazdach edukacyjnych i  działaniach realizowanych przez Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, Akademię Zamojską, Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn, Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie oraz inne firmy branży produkcyjno-mechanicznej.

 Nabyte w czasie nauki solidne przygotowanie zawodowe na gruncie teoretycznym i praktycznym pozwoli uczniom odnaleźć się zarówno w sformalizowanych strukturach organizacji produkcji i usług mechanicznych, jak też sprawnie podejmować inicjatywy ukierunkowane na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły branżowej I stopnia, ma możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia i po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, uzyskać dyplom technika mechanika.

Kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających może odbywać się również w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną,

b) doboru materiałów, narzędzi i urządzeń do realizowania zadań,

c) mierzenia podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych,

d) konstruowania prostych obiektów mechanicznych,

e) opracowywania dokumentacji podstawowych procesów technologicznych,

f) oceny stanu technicznego obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod i diagnostyki technicznej,

g) sporządzania harmonogramów prac, obliczanie ich pracochłonności i kosztów.

Ponadto absolwent może kontynuować naukę w technikum mechanicznym.

Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w:

a) zakładach przemysłowych,

b) zakładach przemysłowych jako dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne,

c) w specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada laptopy wraz z programami użytkowymi, na których pracują uczniowie na zajęciach z przedmiotów zawodowych: Solid Edge, Edgecam, Sinutrein. Do dyspozycji uczniów na przedmiotach zawodowych wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, m.in.: tablica interaktywna, mikroskop elektronowy, obrabiarka sterowana numerycznie CNC-tokarka, tokarka stołowa-konwencjonalna, wiertarka słupowa, zestawy przyrządów pomiarowych.