Magazynier-logistyk zajmuje się przyjmowaniem do magazynu, zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania i wydawaniem środków i materiałów, prowadząc odpowiednią dokumentację; bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.

Do podstawowych zadań należy również przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi.

 Informacje dodatkowe

Absolwent szkoły branżowej I stopnia, ma możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia i po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu, uzyskać dyplom technika logistyka.

Kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk może odbywać się również w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

SPL.01. Obsługa magazynów

 Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2)przechowywania towarów;
3)ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
4)prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Magazynier- logistyk  znajdzie zatrudnienie w:

firmach logistycznych, produkcyjnych, posiadających różne typy magazynów,
sklepach, hurtowniach, firmach handlowych różnych branż,
centrach logistycznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Szkoła posiada klasopracownie wyposażone w stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,  z drukarką i skanerem, z projektorem multimedialnym i tablicą interaktywną, pakiet programów biurowych, pomoce dydaktyczne (plansze, makiety i filmy dydaktyczne).

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Geografia