ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE

Od października 2017 r. do października 2019 r. Zespół Szkół w Kańczudze realizuje projekt pn.„Dobry zawód inwestycją na przyszłość”dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.Jego beneficjentami są uczniowie klas I, II, III oraz IV Technikum Logistycznego, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Mechanicznego mieszczącego się w naszej szkole.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Kańczudze dostosowanego do potrzeb rynku pracy u 115 uczniów Technikum oraz 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych,jak również doposażenie szkoły w sprzęt do 31.10.2019 r. Kompetencje uczniów będą poszerzane poprzez realizację kursów zawodowych, staży i doradztwa edukacyjno- zawodowego, natomiast nauczycieli poprzez realizację kursów, szkoleń i staży u lokalnych przedsiębiorców. Ponadto doposażenie pracowni zawodowych wzmocni potencjał szkoły, a kontakty nawiązane z przedsiębiorcami będą skutkować realnym zwiększeniem możliwości zatrudnienia naszych absolwentów zwłaszcza na lokalnym rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Kursy/szkolenia dla nauczycieli.
  2. Staże dla nauczycieli.
  3. Staże zawodowe dla uczniów technikum.
  4. Kursy dla uczniów Technikum Mechanicznego i Technikum Logistycznego.
  5. Kursy dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
  6. Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów.
  7. Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.

 

Całkowita kwota projektu: 715 105,38 zł