Misja szkoły

Jesteśmy szkołą małą, która dąży do osiagnięcia wysokiego poziomu kształcenia. Centralne miejsce w procesie nauczania i wychowania zajmuje uczeń.

Pragniemy przygotować naszych wychowanków do życia w nowoczesnym świecie.

Kształcimy w uczniach nowe umiejętności, wyposażamy ich we właściwe kompetencje, jednoczesnie pomagając im w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym.

Pracujemy jako zespół, wzajemnie się wspierając. Nie tracimy z oczu drugiego człowieka.

Współpracujemy z naszymi wychowankami i ich rodzicami.

 

Wizja szkoły

Nasz uczeń:

1. ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi zaplanować swoją przyszłość,

2. potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać z nowoczesnych zródeł informacji,

3. zna języki obce, dzięki czemu potrafi komunikować się w nowoczesnym świecie,

4. jest przygotowany do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów, do podjęcia pracy, rozwijania swoich zainteresowań lub pasji,

5. szanuje siebie i drugiego człowieka.


W zakresie kształcenia:

1. zapewniamy każdemu uczniowi osiaganie postępów edukacyjnych,

2. uczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystywania ich podczas całego etapu kształcenia,

3. wspieramy uczniów i motywujemy ich do osiagania sukcesów,

4. rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

5. każdego ucznia traktujemy indywidualnie.


W zakresie wychowania:

1. tworzymy środowisko szkolne, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne, akceptowane przez społeczność szkolną zasady,

2. uczymy poszanowania demokratycznych wartości,

3. kształtujemy postawy tolerancji, uczciwości i sprawiedliwości w stosunku do drugiego człowieka,

4. współpracujemy z rodzicami, wychowując pokolenia, które kształtować będą naszą Ojczyznę,

5. zapewniamy uczniom równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań,

6. jesteśmy szkołą bezpieczną, kameralną, w której znamy wszystkich uczniów i ich wspieramy.

 

Nauczyciele:

1. są twórczy, sprawiedliwi i kompetentni,

2. współpracują ze sobą, uczniami i rodzicami, mając na celu dobro ucznia,

3. stosują nowoczesne technologie i metody aktywizujące,

4. doskonalą swój warsztat pracy i dokształcają się tak, aby zapewnić uczniom jak najlepszą jakość kształcenia i osiagnąć wysoką efektywność nauczania,

5. poszukują rozwiązania problemów wspólnie z uczniami na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji.