TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

W dniu 23.04.2017 w godzinach od 10.00 do 14.00 w Zespole Szkół w Kańczudze odbył się Dzień Otwarty, skierowany do gimnazjalistów z okolicznych miejscowości. W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami z takich miejscowości jak: Kańczuga, Krzeczowice, Łopuszka Wielka, Manasterz, Pantalowice, Siedleczka, Sietesz, Urzejowice.

Więcej…

 

FINAŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO na plakat pod hasłem

MOJA MIEJSCOWOŚĆ JEST CIEKAWA  zorganizowanego dla uczczenia STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

Obecny rok jest w dziejach Polski rokiem szczególnie ważnym i doniosłym, obchodzimy bowiem setną rocznicę odzyskania niepodległości. Dla uczczenia tego doniosłego faktu zorganizowano w Zespole Szkól Konkurs adresowany nie tylko do uczniów naszej szkoły, ale także do gimnazjalistów z Powiatu Przeworskiego. Jego celem było krzewienie idei małej ojczyzny i patriotyzmu w ogóle, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, uwrażliwienie na piękno świata, w którym żyjemy. Nad Konkursem czuwały Panie: D. Konieczna, L. Szymańska, M. Szlachta. Finał konkursu miał miejsce w dniu 23 kwietnia 2018 w trakcie Dnia Otwartej Szkoły.

Więcej…

 

Zapraszamy na
pokaz kulinarny

z udziałem naszego absolwenta pana Grzegorza Adamarka

kucharza Blue Diamond Hotel Active SPA**** w Trzebownisku,

który odbędzie się 23 kwietnia 2018 r.

w budynku szkoły.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - znajduje się w  Bazie Konkurencyjności

Organizacja i przeprowadzenie kursu: spawania metodą TIG, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wózków widłowych napędzanych, obsługi suwnic dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Zamawiający zmienia w kursie Spawanie metodą TIG liczbę godzin: teoretycznych z 46 na 30 oraz praktycznych z 64 na 80, w tym 2 godziny wstępnego instruktażu. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w część I, czyli dotyczącej kursu spawania metodą TIG do 11.05.2018 r. godzina 10.00

 

Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy do kursów operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz wózków widłowych ze względu na cenę podaną przez Wykonawcę przekraczającą możliwości Zamawiającego. Ponadto nie wpłynęła żadna oferta na kurs obsługi suwnic.

 

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na spawanie metodą TIG zostało unieważnione z powodu rozbieżności pomiędzy datą składania ofert wpisanym w zapytaniu ofertowym a omyłkowo niezmienionym w bazie konkurencyjności pkt. 5 tj. termin składania ofert.

 
Więcej artykułów…