ZASADY REKRUTACJI

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY PRZYJĘCIU
DO SZKOŁY

PROPONOWANE PRZEDMIOTY REALIZOWANE
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasa psychologiczno-pedagogiczna

 

język polski

matematyka

język obcy – angielski

biologia

język polski

biologia

język angielski/ wiedza o społeczeństwie

klasa biologiczno-chemiczna

język polski

matematyka

biologia

chemia

biologia

chemia

język angielski/fizyka

klasa inżynierska

język polski

matematyka

informatyka

fizyka

matematyka

fizyka

język angielski/informatyka

klasa mundurowa

język polski

matematyka

język obcy – angielski

geografia

biologia/geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

 

TECHNIKUM

 

technik mechanik

język polski

matematyka

fizyka

informatyka

matematyka

język angielski

technik logistyk

język polski

matematyka

język obcy – angielski

informatyka

informatyka

język angielski

technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

biologia

chemia

biologia

język angielski

technik hotelarstwa

język polski

matematyka

język obcy – angielski

geografia

geografia

język angielski

technik procesów drukowania

język polski

matematyka

fizyka

informatyka

informatyka

język angielski

technik przemysłu mody

język polski

matematyka

język obcy – angielski

historia

historia/informatyka

język angielski

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

mechanik pojazdów samochodowych

język polski

matematyka

fizyka

zajęcia techniczne

operator obrabiarek skrawających

język polski

matematyka

fizyka

zajęcia techniczne

kucharz

język polski

matematyka

chemia

biologia

drukarz

język polski

matematyka

język obcy – angielski

informatyka

magazynier-logistyk

język polski

matematyka

język obcy – angielski

geografia

Sposób przeliczania na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z 2019 r.poz.1737)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie
  • dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania)
  • oryginały lub kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

w przypadku kandydatów ze schorzeniami opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistyczne