Postępowanie rekrutacyjne

do klas pierwszych 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego,

 5-letniego Technikum oraz 3- letniej Branżowej Szkoły I stopnia

w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2022/2023

  Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) art.162 i art.95 ust 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy-Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz 534 i 1287)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)

W Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi się nabór do następujących typów szkół:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY

PROPONOWANE PRZEDMIOTY REALIZOWANE  W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 lata

klasa psychologiczno-pedagogiczna (opis) język polski
matematyka
język obcy – angielski
biologia
język polski
biologia
język angielski/
wiedza o społeczeństwie

klasa biologiczno-chemiczna (opis)

z innowacją opiekuńczo-ratowniczą

język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
chemia
język angielski/fizyka
klasa menadżerska (opis) język polski
matematyka
informatyka
fizyka
geografia
wos
język angielski/matematyka
klasa ogólna z przysposobieniem policyjno-prwanym (opis)
język polski
matematyka
język obcy – angielski
wos
geografia
wos
język angielski/historia

TECHNIKUM – 5 lat

technik mechanik (opis) język polski
matematyka
fizyka
informatyka
matematyka
język angielski

technik logistyk (opis)

z możliwością wprowadzenia innowacji lotniczej

język polski
matematyka
język obcy – angielski
geografia
geografia
język angielski

technik żywienia i usług gastronomicznych (opis)

z innowacją dietetyka i fitness

język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 lata

mechanik pojazdów samochodowych (opis) język polski
matematyka
fizyka
technika
operator obrabiarek skrawających (opis) język polski
matematyka
fizyka
technika
kucharz (opis) język polski
matematyka
chemia
biologia
magazynier-logistyk (opis) język polski
matematyka
język obcy – angielski
geografia

Sposób przeliczania na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z 2019 r.poz.1737)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie
  • dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania)
  • oryginały lub kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  • w przypadku kandydatów ze schorzeniami opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej