Postępowanie rekrutacyjne

do klas pierwszych 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego,

 5-letniego Technikum oraz 3- letniej Branżowej Szkoły I stopnia

w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2023/2024

  

W Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi się nabór do następujących typów szkół:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY

PROPONOWANE PRZEDMIOTY REALIZOWANE  W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 lata
liczba punktów: 80

klasa psychologiczno-pedagogiczna
pod patronatem Uniwersytetu Rzeszowskiego (opis)
język polski
matematyka
biologia
język obcy – angielski
język polski
biologia
język angielski/
wiedza o społeczeństwie

klasa matematyczno- geograficzna (opis)

język polski
matematyka
geografia
j.angielski
geografia
matematyka
język angielski/informatyka
klasa ogólna z przysposobieniem policyjno-prwanym (opis)
język polski
matematyka
język obcy – angielski
wos
geografia
wos
język angielski/historia
klasa biologiczno-chemiczna
z możliwością wprowadzenia innowacji opiekuńczo-ratowniczej (opis)

język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
chemia
język angielski/fizyka

TECHNIKUM – 5 lat
liczba punktów: 60

technik mechanik (opis) język polski
matematyka
fizyka
informatyka
matematyka
język angielski

technik logistyk
z możliwością wprowadzenia innowacji obsługa imprez masowych(opis)

język polski
matematyka
język obcy – angielski
geografia
geografia
język angielski

technik żywienia i usług gastronomicznych
z możliwością wprowadzenia innowacji dietetyka i fitnes
(opis)

język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
język angielski
technik ochrony środowiska
z możliwością wprowadzenia innowacji gospodarowanie odpadami (opis)
język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 lata
liczba punktów: 40

mechanik pojazdów samochodowych (opis) język polski
matematyka
fizyka
technika
operator obrabiarek skrawających (opis) język polski
matematyka
fizyka
technika
kucharz (opis) język polski
matematyka
chemia
biologia
magazynier-logistyk (opis) język polski
matematyka
język obcy – angielski
geografia

Sposób przeliczania na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie
  • dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania)
  • oryginały lub kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  • w przypadku kandydatów ze schorzeniami opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej