TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Regulamin czytelni


§ 1

Prawo i warunki korzystania

1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Zgłaszający się składa u nauczyciela bibliotekarza legitymacje lub inny dokument
z fotografią ważny na dany okres.

3. Wierzchnie okrycie należy zostawić w szatni.

4. W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniami nauczyciela bibliotekarza.

5. W czytelni obowiązuje cisza.

§ 2

Korzystanie ze zbiorów

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących,
z księgozbioru ogólnego oraz komputerów.

2. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca nauczycielowi bibliotekarzowi.

3. Księgozbioru z czytelni nie wypożycza się do domu.

4. Książek przeznaczonych do czytania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb do innych pomieszczeń bez zgody nauczyciela bibliotekarza.

5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje z powrotem dokument wymieniony w § 1, ust. 2.

§ 3

Porady i informacje

Czytelnik może zwracać się do nauczyciela bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

§ 4

Zbieranie materiałów

Czytelnik, poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może kopiować rysunki, plany, mapy itp. Tylko po uprzednim porozumieniu się z nauczycielem bibliotekarzem.

§ 5

Poszanowanie książek

1. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenie powinien natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

2. Korzystanie ze zbiorów specjalnych (ryciny, mapy, multimedia itp.) wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na uszkodzenie.

§ 6

Przepisy końcowe

1. Korzystających z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do przepisów regulaminu mogą być czasowo, a nawet na stałe pozbawieni prawa do korzystania z czytelni.