TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Regulamin pracowni multimedialnej

1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie ZS.

2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

5. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów
w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole).

6. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, klasa, godz. korzystania) oraz cel korzystania ze stanowisk.

7. W pracowni obowiązuje cisza.

8. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach
i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.

10. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

11. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi – bibliotekarzowi.

12. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.

13. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności narusząjących prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

15. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi - bibliotekarzowi.

16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszac bibliotekarzowi.

17. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

19. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).