TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

 

Prezydium Rady Szkoły:

p. Wioleta Ilasz – przewodniczący

p. Grażyna Dzierga – zastępca przewodniczącego

p. Lucyna Szymańska – sekretarz

Członkowie Rady Szkoły:

p. Marta  Czerkies

p. Małgorzata Bielec

p. Adam Puć


Edyta Chohura (IV TŻ)

Anna Podwyszyńska (II LO)

Betina Ogryzek (III TŻ) 

Regulamin Rady Szkoły


Rozdział I. Podstawa prawna

§1

Rada Szkoły przy Zespole Szkół w Kańczudze zwana dalej Radą Szkoły działa na podstawie:

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami.

2. Niniejszego regulaminu.

Rozdział II. Zakres i przedmiot działania

§2

Celem Rady Szkoły jest pomoc w wychowaniu i wykształceniu światłego człowieka, przygotowanie do życia we współczesnym świecie. Dobro ucznia jest dla Rady Szkoły wartością nadrzędną i przez Radę Szkoły chronioną. Rada szkoły wraz z innymi Organami Szkoły i organizacjami społecznymi dąży do stworzenia uczniom najkorzystniejszych warunków nauki i wszechstronnego rozwoju.

Zadaniem Rady Szkoły jest w szczególności:

1. pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2. w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

3. współdecydowanie o gospodarowaniu społecznymi środkami finansowymi przeznaczonymi dla szkoły,

4. opiniowanie planu pracy szkoły,

5. występowanie z wnioskami w sprawach pracy szkoły do organów szkoły,

6. organizacja pracy szkoły, zwłaszcza jej działalnosci pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

7. udzielanie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji działajacych na terenie szkoły,

8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, władzami terenowymi i zakładami pracy,

9. współpraca z radą pedagogiczną, organizacjami młodzieżowymi, samorządem uczniowskim,

10. wspieranie uczniów będacych w trudnej sytuacji materialnej: w zależności od posiadanych funduszy,

11. zatwierdzenie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,

12. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§3

Celem Rady Szkoły jest podejmowanie działń zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

§4

Rada Szkoły zapewnia wszystkim uczniom i nauczycielom poszanowanie ich przekonań światopoglądowych.

§5

Rada Szkoły opiniuje eksperymenty i nowatorstwo organizacyjne w porozumieniu z innymi Organami Szkoły.

§6

Rada Szkoły uchwala Statut Szkoły.

§7

Rada Szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu nadzorującego szkole o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

§8

Opiniuje projekt planu finansowego szkoły.Rozdział III. Organizacja i zasady działania Rady Szkoły

§9

1. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

­ przedstawiciele rodziców, wybrani w wyborach pośrednich przez ogół rodziców,

­ nauczyciele wybrani w wyborach bezpośrednich przez radę pedagogiczną,

­ uczniowie, wybierani w wyborach pośrednich przez ogół uczniów.

2. Rada Szkoły liczy 9 osób.

Tryb wyboru członków Rady Szkoły określa się w sposób następujący:

Rada Pedagogiczna proponuje co najmniej pięciu kandydatów spośród nauczycieli. Następnie listę kandydatów sporządza się w porzadku alfabetycznym. Każdy z głosujących otrzymuje kartkę, na której dokonuje skreślenia dwóch nazwisk.

Za wybrane uważa się osoby, które w kolejności otrzymają najwiekszą liczbę głosów. Głosowanie jest tajne, równe, powszechne. W przypadku braku rozstrzygnięcia głosowania, należy je powtórzyć.

Przedstawicieli rodziców w liczbie trzech wybiera się podczas zebrania rad klasowych rodziców. Zebranie organizuje dyrektor szkoły. Sposób przeprowadzenia wyboru przedstawicieli rodziców pozostawia się w gestii zebranych. Wybrane w ten sposób osoby są członkami Rady Szkoły.

Przedstawicieli uczniów w liczbie trzech wybiera się w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Tryb wyborów określa wewnętrzny regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Aby wybory były ważne, musi brać w nich udział co najmniej 60% uprawnionych do głosowania.

3. Rada Szkoły może zaprosić do udziału w swoich pracach inne osoby, których obecność uzna za pożądaną ze względu na tematykę poruszanych spraw.

Przy podejmowaniu uchwał, głos osób zaproszonych do współpracy jest głosem doradczym.

4. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły.

§10

1. Rada Szkoły wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Zwykłą większością głosów.

§11

1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata, z możliwością dokonania corocznej zmiany 1/3 jej składu.

2. Zmiany składu Rady Szkoły dokonują się najpóźniej do końca października danego roku szkolnego.

3. Członek Rady Szkoły nie wywiązujacy się z przyjętych na siebie obowiazków, może być przed upływem kadencji odwołany przez swoich wyborców.

4. Ustępująca Rada Szkoły działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Szkoły.

5. Zebrania Rady Szkoły odbywają się w zależności od potrzeb. Zebrania zwoływane są przez przewodniczącego Rady Szkoły.

6. Z posiedzeń Rady Szkoły sporządza sie protokół.

7. W zależności od charakteru rozpatrywanych spraw z posiedzeń Rady Szkoły mogą być wyłączeni uczniowie.Rozdział IV. Organy Rady Szkoły

§12

1. Rada Szkoły na pierwszym posiedzeniu wybiera:

­ przewodniczącego Rady Szkoły,

­ prezydium Rady Szkoły.

1a. Jeżeli liczba kandydatów na stanowisko przewodniczacego jest większa niż jeden, wybierany zostaje ten, kto otrzyma większą liczbę głosów. Jeżeli jest tylko jeden Kandydat musi otrzymać więcej niż połowę ważnych głosów.

1b. Kandydaci na stanowisko przewodniczacego muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

2. W skład prezydium Rady Szkoły wchodzą:

­ przewodniczący,

­ zastępca przewodniczącego,

­ sekretarz.

§13

1. Przewodniczący Rady Szkoły organizuje i kieruje pracą prezydium Rady Szkoły oraz

reprezentuje ją w organach szkoły i we wszystkich kontaktach na zewnątrz szkoły.

2. Prezydium Rady Szkoły wykonuje następujące zadania:

­ przygotowuje do zatwierdzenia plan pracy Rady Szkoły,

­ podejmuje decyzje w sprawach finansowych Rady Szkoły,

­ może przedstawić wnioski w sprawach planu finansowego szkoły,

­ współpracuje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczna w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły.Rozdział V. Fundusz Rady Szkoły

§14

1. Rada Szkoły gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalnosci szkoły z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji oraz fundacji do których zwróci się prezydium Rady Szkoły.

§15

1. Obsługę księgowo-rachunkową funduszu Rady Szkoły prowadzi księgowa szkoły.

2. Prezydium Rady Szkoły zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, w celu przechowywania na nim środków, oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§16

l. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2. W przypadku konfliktu Rady Szkoły z innymi organami szkoły, wynikającymi z nie respektowania uprawnień Rady Szkoły, ma ona prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§17

1. Zmiany w powyższym regulaminie wprowadza Rada Szkoły w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

2. Ustala się, że podstawową dokumentację Rady Szkoły stanowią:

- księga protokołów zebrań Rady Szkoły,

- roczny plan pracy Rady Szkoły,

- księgi ewidencyjne dochodów i wydatków Rady Szkoły.

3. Rada Szkoły przy Zespole Szkół w Kańczudze używa pieczątek:

- Rada Szkoły przy Zespole Szkół w Kańczudze,

- Przewodniczacy Rady Szkoły przy Zespole Szkół w Kańczudze.

4. Regulamin Rady Szkoły obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.

                                                                                Członkowie Rady Szkoły