TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący: p. Jolanta Anus

Z-ca przewodniczącego: p. Edyta Kiebała

Skarbnik: p. Elżbieta Konieczny

REGULAMIN RADY RODZICÓW

działającej przy Zespole Szkół w Kańczudze

Działając na podstawie Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.) i Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pózn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół w Kańczudze Rada Rodziców uchwala Regulamin o następującej treści:

Regulamin określa cele, zadania i organizacje Rady Rodziców,

a także zakres i zasady działania poszczególnych jej ogniw.

Rozdział 1

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 1

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych)

uczniów Szkoły współdziałającą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczna, Samorządem

Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami (z wyjątkiem organizacji

politycznych) i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

§ 2

1. Celem Rady Rodziców jest:

1) reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły,

2) wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego

i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy

materialnej uczniom,

3) aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji

nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole,

4) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania

Szkoły.

§ 3

1. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą:

1) zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz

innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły,

2) wyrażanie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo

oświatowe i Statut Szkoły,

3) współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi

i społecznymi działającymi w Szkole,

4) współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów

zainteresowań, otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

5) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji

programu pracy Szkoły,

6) gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności

Szkoły oraz ustalanie zasad ich wydatkowania.

§ 4

1. Do kompetencji Rady Rodziców Szkoły należą:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez

nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników.

W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej

o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym że zmiana nie może nastapić w trakcie

roku szkolnego;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Szkoły;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

5) opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji, w tym organizacji harcerskich

o podjęcie działalności w Szkole;

6) delegowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej powoływanej w celu

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;

7) wyrażanie opinii w kwestii ewentualnego obowiązku noszenia przez uczniów na terenie

Szkoły jednolitego stroju;

8) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć

edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów;

9) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania przedmiotów ujętych

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym dla poszczególnych oddziałów;

10) wydawanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

2. Rada Rodziców moze występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

we wszystkich sprawach Szkoły.

3. Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi radami rodziców, ustalając zasady

i zakres współpracy.

Rozdział 2

ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA I ZADANIA

§ 5

Oddziałowa Rada Rodziców

1. Oddziałowa Rada Rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym ogólnym

zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów danego oddziału w każdym roku

szkolnym, przy czym obowiązuje zasada że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic

lub opiekun prawny.

2. Tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców:

1) wybór komisji skrutacyjnej (3 osoby),

2) zgłoszenie kandydatów do Rady (rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania,

a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie),

3) rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych kartkach 3 nazwiska spośród

zgłoszonych kandydatów,

4) komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych

na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów podając nazwiska trzech osób,

które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Oddziałową Radę Rodziców.

3. Rodzice wybrani do Oddziałowej Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady,

sekretarza i skarbnika oraz ustalają która z tych osób będzie pełniła funkcję delegata do Rady

Rodziców Szkoły i jego zastępcy.

4. Kadencja Oddziałowej Rady Rodziców trwa 1 rok.

5. W posiedzeniach Oddziałowej Rady może brać udział wychowawca klasy z głosem doradczym.

6. Rodzice uczniów danej klasy mogą odwołać Oddziałową Radę Rodziców w całości

lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:

1) utraty zaufania rodziców lub opiekunów prawnych, reprezentujących co najmniej

10 uczniów danej klasy,

2) odejścia dziecka z klasy,

3) rezygnacji z pełnionej funkcji.

7. Odwołanie całości lub części Oddziałowej Rady Rodziców odbywać się może na każdym

zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych dzieci danej klasy. Na tym samym zebraniu

klasowym, w tajnym głosowaniu, wybierane są nowe osoby.

8. Podstawowe zadania Oddziałowej Rady Rodziców, to między innymi:

1) realizacja zadań Rady Rodziców Szkoły na terenie danej klasy, a w szczególności

dostosowanie zadań określonych w § 3 do konkretnych potrzeb klasy, wyrażanych przez

rodziców lub opiekunów prawnych, uczniów i nauczycieli,

2) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji programu działania

Rady Rodziców Szkoły oraz do pomocy i udziału w życiu klasy i Szkoły,

3) występowanie, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do Dyrektora

Szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

§ 6

Skład Rady Rodziców Szkoły

1. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzą delegaci Oddziałowych Rad, wybranych zgodnie

z przepisami § 5 ust. 2 i 3.

2. Liczba członków Rady Rodziców odpowiada liczbie oddziałów w Szkole – każdy oddział

reprezentuje jeden delegat.

3. Do podstawowych zadań delegata Oddziałowej Rady należy:

1) uczestniczenie w zebraniach plenarnych Rady Rodziców Szkoły,

2) aktywne włączanie się w realizację zadań Rady, a szczególnie w prace powoływanych

komisji celowych,

3) reprezentowanie klasy na forum Rady,

4) wymiana informacji między Radą a rodzicami uczniów poszczególnych klas,

5) zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych klas do pomocy i udziału w realizacji zadań

Rady Rodziców Szkoły,

6) przekazywanie sprawozdań z działalności Rady na forum klasy.

4. Kadencja członków Rady Rodziców trwa 1 rok.

5. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego

Regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.

6. Członkowstwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.

7. Rodzicom, których dzieci ukończyły naukę w szkole, wygasa mandat delegata

do Rady Rodziców.

§ 7

Organy Rady Rodziców Szkoły

1. Organami Rady Rodziców Szkoły są:

1) Zebranie plenarne – najwyższa władza ogółu rodziców,

2) Prezydium - wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,

3) Komisja Rewizyjna – organ kontrolny.

§ 8

Zebranie plenarne Rady Rodziców

1. Zebrania plenarne Rady Rodziców Szkoły zwołuje się minimum dwa razy w roku szkolnym.

2. Zebrania plenarne zwołuje Prezydium Rady:

1) na swój własny wniosek,

2) na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców reprezentujących co najmniej 3 klasy,

3) na wniosek Dyrektora Szkoły lub innych organów Szkoły.

3. Członkowie Rady Rodziców Szkoły winni być zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia

plenarnego w formie pisemnej (można korzystać z poczty elektronicznej), minimum 7 dni

przed wyznaczonym terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.

4. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w posiedzeniach Dyrektora Szkoły, a także

inne osoby.

5. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zabrania Rady Rodziców, która dotyczy

ich zakresu spraw.

6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona w drodze uchwały:

1) Prezydium Rady Rodziców w liczbie 4 osób,

2) Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.

7. Do wyłącznej kompetencji Rady Rodziców Szkoły należy podejmowanie decyzji

w nastepujących sprawach:

1) uchwalania i zmian Regulaminu Rady Rodziców,

2) zatwierdzania budżetu Rady Rodziców,

3) zatwierdzania wysokości składek na rzecz Rady Rodziców,

4) wybierania Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej,

5) odwoływania Prezydium Rady lub poszczególnych jego członków,

6) zatwierdzania rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców.

8. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

9. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą wiekszością głosów osób obecnych na zebraniu

w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących Regulaminu Rady (§ 15).

10. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu

formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

11. Ustala sie następujacy porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, komisji

wyborczej (wybory do tych funkcji są jawne),

2) sprawozdanie ustępujacego Prezydium z działalnosci w okresie sprawozdawczym,

3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzieleniu (lub nie udzieleniu) absolutorium

ustępującemu Prezydium,

4) informacja Dyrektora Szkoly o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły,

ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Szkoły

lub organizacji,

5) uchwalenie wniosków i uchwał dotyczących działalności Rady Rodziców,

6) wybory nowych organów Rady Rodziców: ustalenie przez komisję regulaminową listy

obecnosci i stwierdzenie prawomocności zebrania, przypomnienie zasad wyborczych oraz

ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą, głosowanie, ogłoszenie wyników,

7) ustalenie wysokości składek na fundusz Rady Rodziców w danym roku szkolnym,

8) wolne głosy i wnioski.

12. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w ust. 11,

z tym że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów i ustalenia składek na fundusz Rady.

13. Tryb odwoływania Prezydium lub poszczególnych jego członków:

1) Rada Rodziców Szkoły może odwołać Prezydium w całości lub poszczególnych jego

członków przed końcem kadencji wyłącznie na zebraniu plenarnym.

2) Pisemny wniosek o odwołanie, z uzasadnieniem i poparciem minimum 20% członków

Rady Rodziców lub 2/3 składu Prezydium, składany jest na ręce przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej.

3) Przy odwołaniu stosuje się tryb przyjęty dla wyborów.

14. W przypadku odwołania członka Prezydium lub złożenia przez niego rezygnacji, Rada

Rodziców Szkoły w drodze wyboru uzupełnia skład Prezydium do wymaganej liczby

członków.

15. Rada Rodziców dokumentuje przebieg zebrań w formie protokołu. Protokół z zebrania

powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce spotkania,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania (dołączona lista obecności),

3) wykaz osób uczestniczących w zebraniu na zaproszenie Rady Rodziców lub Prezydium

(jeśli takie w zebraniu uczestniczyły),

4) zatwierdzony porządek obrad,

5) przebieg obrad, głosy w dyskusji, zgłaszane wnioski,

6) treść podjętych uchwał,

7) podpisy przewodniczącego i protokolanta obrad.

16. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

17. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej

Rady Rodziców.

§ 9

Prezydium Rady Rodziców

1. Prezydium Rady Rodziców jest organem wykonawczym realizującym przyjęty przez Radę

Rodziców Szkoły plan działania.

2. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców

pomiedzy jej zebraniami z wyłączeniem spraw wymienionych w § 8 ust. 7.

3. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1) bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym

gospodarką finansową Rady Rodziców,

2) realizacja planu finansowego Rady Rodziców (odstępstwa od zatwierdzonego planu mogą

być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Prezydium i muszą być przedstawiane

Radzie Rodziców na najbliższym posiedzeniu plenarnym),

3) wykonywanie uchwał Rady Rodziców,

4) powoływanie i nadzór nad pracami komisji utworzonych w celu wydania opinii

w sprawach przytoczonych w kompetencjach Rady Rodziców w § 4 niniejszego

Regulaminu,

5) zlecanie usług niezbędnych do realizacji zadań Rady Rodziców,

6) reprezentowanie Rady Rodziców i ogółu rodziców wobec Dyrektora i innych organów

Szkoły oraz na zewnątrz,

7) przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przed

Radą Rodziców,

8) przygotowanie na dany rok szkolny (od 1 września do 31 sierpnia) projektu planu

finansowego i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Radę Rodziców,

9) przygotowanie projektów uchwał w zakresie spraw będacych w wyłącznej kompetencji

Rady Rodziców.

4. Prezydium ze swego grona wybiera:

1) Przewodniczącego,

2) Zastępcę przewodniczącego,

3) Skarbnika,

4) Sekretarza.

5. Uchwały Prezydium Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym przy obecności

przynajmniej połowy składu Prezydium, zwykłą wiekszością głosów. W przypadku równego

rozlożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Prezydium są protokołowane

zgodnie z § 8 ust. 15, a protokoły przechowywane w dokumentacji Rady.

6. Prezydium Rady Rodziców może zaprosić do udziału w swoich posiedzeniach Dyrektora

Szkoły lub inne osoby.

§10

Członkowie funkcyjni Prezydium

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:

1) kierowanie pracami Rady Rodziców,

2) współpraca z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorzadem Uczniowskim

w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb uczniów

i Szkoły,

3) dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków Prezydium Rady,

4) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,

5) zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców,

6) kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,

7) określanie zakresu działań dla komisji problemowych,

8) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej

i Samorzadowi Uczniowskiemu,

9) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

2. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:

1) opracowanie i realizacja harmonogramu spotkań Rady Rodziców,

2) przygotowywanie zebrań Prezydium Rady Rodziców,

3) nadzorowanie terminowości wykonania prac Rady Rodziców,

4) sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,

5) prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego

przechowywania,

6) zapewnienie technicznych warunków pracy Prezydium (przygotowywanie materiałów

do pracy Prezydium, odpowiedniej ilości kopii propozycji uchwał, harmonogramu

spotkań itp.).

3. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:

1) nadzorowanie całoksztaltu spraw związanych z działalnością kasowo-finansową

Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) organizowanie – wspólnie ze skarbnikami Oddziałowych Rad Rodziców – wpływów

finansowych na działalność Rady Rodziców,

3) nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłową, celową

i zgodną z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami realizacją wydatków,

4) opracowanie – w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców – projektów planów

finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,

5) sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz

zatwierdzanie ich do wypłaty,

6) składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów

finansowych Rady Rodziców.

§ 11

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Prezydium.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców Szkoły w trybie

przyjętym dla wyborów Prezydium. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien

być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.

4. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu dokonuje wyboru przewodniczącego.

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

6. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do corocznego przeprowadzenia kontroli:

1) działalności poszczególnych organów Rady Rodziców pod względem zgodności

z niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Rady Rodziców i Prezydium,

2) działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodności z przepisami.

7. Na wniosek Przewodniczącego lub Skarbnika, bądź na pisemny wniosek złożony przez

co najmniej 10 rodziców lub z własnej inicjatywy przeprowadzą kontrole doraźne.

8. Wyniki kontroli działalności organów Rady Rodziców Komisja Rewizyjna przedstawia

na posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców Szkoły.

9. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i wnioskuje w sprawie udzielenia

absolutorium Prezydium za dany rok szkolny na pierwszym plenarnym posiedzeniu

Rady Rodziców Szkoły.

§ 12

Doraźne Komisje Celowe

1. Komisje Celowe są organami powoływanymi:

1) w celu wydania opinii w sprawach opisanych w kompetencjach Rady w § 4,

2) w przypadku konieczności rozwiązywania powstałych w Szkole problemów.

2. W sklad Komisji Celowych mogą wchodzić członkowie Rady Rodziców oraz nie wchodzący

w skład Rady Rodziców rodzice (opiekunowie prawni) mający doświadczenie w sprawach,

dla których Komisja Celowa jest powoływana.

3. Prezydium może zasięgać opinii ekspertów i jeśli sytuacja tego wymaga, wynagradzać

ich prace na podstawie uchwały Prezydium.

4. Komisji Celowej przewodniczy jeden z członków Prezydium Rady Rodziców.

5. Komisje Celowe powołuje Prezydium Rady Rodziców:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Dyrektora Szkoły,

3) na wniosek grupy rodziców lub opiekunów prawnych reprezentujących, co najmniej

30 uczniów.

6. Komisje Celowe są obowiązane do złożenia sprawozdania ze swych prac na posiedzeniach

Prezydium Rady Rodziców.

§ 13

Zarządzanie funduszem Rady Rodziców

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły

z następujących źródeł:

1) składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły,

2) darowizn osób prywatnych i instytucji,

3) wpływów z instytucji i organizacji społecznych,

4) innych źródeł.

2. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

2) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,

3) wspomaganie uczniów Szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

4) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,

5) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiagnięcia w konkursach,

6) koszty związane z dzialalnością Rady Rodziców,

7) inne cele wynikające z zadań Rady Rodziców.

3. Podziału zgromadzonych na funduszu Rady Rodziców środków dokonuje się w oparciu o plan finansowy,

tworzony na podstawie projektu przedstawionego przez Prezydium Rady Rodziców.

4. Podstawą wydatkowania środków zgromadzonych w funduszu Rady Rodziców są:

1) uchwały Prezydium Rady,

2) pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem składane przez:

a) Dyrektora Szkoły,

b) Rady Oddziałowe,

3) pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem i opinią Dyrektora Szkoły składane przez:

a) wychowawców klas i pozostałych nauczycieli,

b) pedagoga szkolnego,

c) Samorząd Uczniowski.

5. Wysokość dobrowolnej składki miesięcznej ustala Rada Rodziców na wniosek Prezydium

na początku każdego roku szkolnego.

6. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców

(opiekunów prawnych), składka wnoszona jest w wysokości na jedno dziecko.

7. Do dysponowania funduszem Rady Rodziców upoważnione jest Prezydium Rady.

1) Środki funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.

2) Na rachunku bankowym Rady Rodziców mogą być gromadzone i przechowywane środki

zwiaząne z działalnością Szkoły inne niż fundusz Rady Rodziców, o których przeznaczeniu

decydują dysponenci tych środków.

3) Osobami podpisującymi dokumenty bankowe są: Przewodniczący lub

Zastępca przewodniczącego oraz jeden z pozostałych upoważnionych członków Prezydium.

8. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują

dwaj członkowie Prezydium łącznie spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,

Sekretarza i Skarbnika.

9. W celu prowadzenia bieżącej dokumentacji administracyjno-księgowej oraz zabezpieczenia

prawidłowości jej sporządzania Rada Rodziców może zlecać wykonanie tych prac osobom

posiadającym odpowiednie przygotowanie.

10. Wysokość, ilość oraz zasady wynagradzania osób świadczących pracę na rzecz Rady Rodziców

ustala Prezydium w drodze uchwały.

11. Dokumenty księgowe muszą być przed zaksięgowaniem sprawdzone przez Skarbnika

pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone pod względem merytorycznym

przez Przewodniczącego lub Zastępcę przewodniczącego.

Rozdział 3

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców

uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego

Zastępca przewodniczącego lub Sekretarz.

2. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

przy ZESPOLE SZKÓŁ

w KAŃCZUDZE

3. Działalnosść Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiazującymi przepisami oświatowymi

i Statutem Szkoły.

4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem

oświatowym lub interesem Szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonywanie

i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, ma obowiązek uzgodnić z Prezydium Rady

Rodziców tok postępowania w sprawie będacej przedmiotem uchwały.

5. W razie braku uzgodnień o których mowa w ust. 4 Dyrektor Szkoły lub Rada Rodziców

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub Kuratorium Oświaty

w Rzeszowie.

§ 15

1. Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Radę Rodziców Szkoły. Do przyjęcia

Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków

Rady Rodziców.

2. Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w ust. 1.

3. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:

1) Prezydium Rady,

2) Oddziałowe Rady Rodziców,

3) rodziców i opiekunów prawnych, reprezentowanych przez co najmniej 30 osób,

4) Dyrektora Szkoły.

§16

Regulamin Rady Rodziców, skład Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej

umieszczane są na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kańczudze 

www.zskanczuga.neostrada.pl        http://zskanczuga.nets.pl/                                                                   


Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały przez Radę Rodziców.

Kańczuga, dnia 14.11.2007 r.