Technik ochrony środowiska to zawód adresowany do uczniów interesujących się przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi. Jest to kierunek przyszłości.  W dobie polityki zrównoważonego rozwoju należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- techników i inżynierów ochrony środowiska.

Program nauczania pozwala nie tylko na przygotowanie do wymarzonych studiów, ale też do wykonywania pracy zawodowej w placówkach takich jak np. działy administracyjne i zakładowe ochrony środowiska, stacje sanitarno-epidemiologiczne, oczyszczalnie ścieków,  zakłady zagospodarowania odpadów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak np. badania stanu środowiska; monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami oraz działań na rzecz ochrony środowiska.

Informacje dodatkowe

Uczniowie technikum ochrony środowiska kształcenie praktyczne mogą odbywać np. w  ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska w administracji i w zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach uzdatniania wody,  unieszkodliwiania odpadów, instytutach naukowo-badawczych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia.

Jeśli masz zainteresowania przyrodnicze, chcesz badać komponenty środowiska, aktywnie uczestniczyć w działaniach proekologicznych to wybierasz właściwy kierunek !

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia       

 1. a) Kwalifikacja 1:Ocena stanu środowiska, i realizacja zadań w ochronie środowiska

Sylwetka absolwenta

Technik ochrony środowiska pracuje jako:

 • edukator ekologiczny
 • ekolog
 • specjalista ochrony środowiska
 • inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
 • inspektor ochrony środowiska
 • strażnik ochrony przyrody / środowiska
 • technik analizy i monitoringu środowiska
 • operator urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody

 

Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

W trakcie edukacji rozwijane są takie umiejętności jak: wrażliwość ekologiczną, kreatywność, samodzielność, poczucie estetyki, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz pracy w zespole. Technik ochrony środowiska jest obecnie zawodem poszukiwanym na rynku pracy, umożliwiającym specjalizację wynikającą zarówno z osobistych zainteresowań uczniów jak  i konieczności dostosowania się do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Absolwent technikum, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolami CHM.05. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska.

Przedmioty rozszerzone:

 • Biologia
 • Język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia