Zarządzenie Nr 15/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze

z dnia 31.01.2022 roku

w sprawie funkcjonowania nauczania zdalnego w Zespole Szkół w Kańczudze

 Działając na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

 

§1

Od 1 lutego 2022 r.  do 11 lutego 2022 r. zajęcia w Zespole Szkół realizowane są w formie nauki zdalnej.

§2

Lekcje odbywają się zgodnie z  obowiązującym planem.

§3

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego zajęcia praktyczne w technikum w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik odbywać się będą stacjonarnie. Zajęcia te będą zorganizowane w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Dorota Konieczna