Zarządzenie Nr 8/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze

 z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie  obowiązkowego zdalnego nauczania

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID,( Dz. U.2020 poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960) zarządzam, co następuje:

 

  1. Zdalne obowiązkowe nauczanie uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r.
  2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową, przez wszystkich nauczycieli wg obowiązującego planu lekcji, w sposób określony Zarządzeniem Nr 7/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze z dnia 19 października 2020 r.
  3. Tracą moc ustalone w roku szkolnym 2020/2021 dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych.
  4. Od dnia 30 listopada 2020 r. wybrane zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu prowadzone są w szkole, w formie stacjonarnej, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze

Dorota Konieczna