Zarządzenie Nr 25/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze

 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie  dni wolnych od nauki

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID,( Dz. U.2020 poz. 493) zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję wyznaczone w związku z egzaminami maturalnymi dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół w Kańczudze. Dodatkowe dni wolne od nauki mogą zostać wprowadzone w dniach, w których w szkole lub placówce odbywa się [….] egzamin maturalny oraz egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Ponadto dyrektor może ustalić dniem wolnym święto religijne, nie będące ustawowo wolnym od pracy, jeżeli jest ono określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.”

§ 2

4,5,6 maja 2020 r. są dniami, w których będzie odbywać się nauka zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

§ 3

Opublikowanie niniejszego zarządzenia na stronie Zespołu Szkół w Kańczudze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze

Dorota Konieczna