Zarządzenie Nr 24/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze

 z dnia 14 kwietnia2020 r.

w sprawie  przedłużenia obowiązkowego zdalnego nauczania

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID,( Dz. U.2020 poz. 493) zarządzam, co następuje:

 § 1

 1. Zdalne obowiązkowe nauczanie uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze  zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.
 2. Zdalne nauczanie w tym okresie odbywa się poprzez wszelkie dostępne środki komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także poprzez udostępniane przez nauczycieli materiały.
 3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową, przez wszystkich nauczycieli wg obowiązującego planu lekcji, poprzez kontakt z uczniami w sposób określony przez nauczyciela.
 4. Nauczyciele mogą korzystać w zdalnym nauczaniu z licznych platform, stron edukacyjnych, poczty elektronicznej, wiadomości telefonicznych, w messengerze, e–learningu, grup na Facebooku, classroomie,  itp.
 5. Wychowawcy klas koordynują zdalne nauczanie we współpracy z rodzicami i w porozumieniu ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w oddziale.
 6. Nauczyciele równomiernie obciążają uczniów pracą w ciągu dnia i całego tygodnia uwzględniając przerwy na odpoczynek uczniów i ich możliwości sprzętowe.
 7. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego.
 8. Prowadzenie konsultacji dla rodziców i uczniów przez nauczycieli w ustalonej formie np. e-maili, wiadomości telefonicznych, rozmów telefonicznych itp.
 9. Popularyzację czytelnictwa przez bibliotekarza w formie zachęty do czytania książek, linków do programów, bibliotek cyfrowych itp.
 10. Monitorowanie postępów uczniów w nauce i ich ocenianie zgodnie z PZO, z uwzględnieniem ewentualnej modyfikacji tych zasad przez nauczycieli przedmiotów.
 11. Realizację zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego w formie ustalonej przez nauczyciela.
 12. Dokumentowanie pracy przez nauczyciela. Przesyłanie pocztą elektroniczna Dyrektorowi ZS w Kańczudze informacji na temat realizowanych w danym dniu zajęć.
 13. Rozwiązywanie wszelkich kwestii trudnych i spornych na korzyść ucznia i w trosce o jego bezpieczeństwo rzeczywiste, psychiczne i
 14. Informowanie przez wychowawców rodziców o postępach w nauce ucznia za pomocą emaila, wiadomości telefonicznej, rozmowy telefonicznej, itp.
 15. Systematyczne odbieranie wiadomości przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej przez dyrektora szkoły.
 16. Terminy egzaminów zewnętrznych zostają  przesunięte przez MEN.

Nowe terminy zostaną podane w komunikacie ogłoszonym przez CKE najpóźniej
21 dni przed pierwszym egzaminem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze

Dorota Konieczna