W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Konstytucja uchwalona została przez Sejm Czteroletni podczas sesji zwołanej na dwa dni przed zapowiedzianym terminem, pod nieobecność sporej grupy posłów przeciwnych wprowadzeniu reform. Zakładała przede wszystkim podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, prowadząc do ukształtowania się ustroju zbliżonego do modelu monarchii parlamentarnej. Mimo utrzymania poddaństwa przewidywała m.in. przyjęcie chłopów pod opiekę prawa i władzy państwowej oraz zwiększenie roli mieszczaństwa, które uzyskało wolności osobiste i prawo sprawowania urzędów w miastach królewskich ogłoszonych jako „wolne”. Konstytucja znosiła wielowiekowy podział na Koronę i Litwę, wymóg jednomyślności przy podejmowaniu uchwał sejmowych oraz liberum veto, a także sposób obsadzania tronu w drodze wolnej elekcji przywracając zasadę dziedziczenia.

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione. Ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.