Projekt praktyk pt. „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” realizowany w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staże odbędą się w regionie Barcelos w Portugalii w dn. 26.03 – 8.04.2020. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 20 uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestnictwo w stażu spowoduje u uczniów nabycie lub udoskonalenie różnorodnych kompetencji (umiejętności, postaw i wiedzy).

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie odpowiedniego druku formularza w wersji papierowej w sekretariacie oraz przez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 05 lutego 2020r. godz. 10:00.

 Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły.