REGULAMIN WYPOŻYCZANIA

„SZKOLNYCH PAKIETÓW MULTIMEDIALNYCH OSE”

 

 1. Możliwość wypożyczenia tabletu ma uczeń Zespołu Szkół w Kańczudze – ich ilość jest ograniczona.
 2. Wypożyczenie jest bezpłatne i następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauczania zdalnego.
 3. Rodzic/prawny opiekun ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 4. Rodzic/prawny opiekun ucznia jak i sam Użytkownik zobowiązują się do:

4.1 Eksploatacji tableta zgodnie z jego wymogami technicznymi.

4.2 Zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3 Nieudostępniania tableta i oprogramowania osobom trzecim.

4.4 Użytkowania tableta do celów edukacyjnych zgodnych z realizacją podstawy programowej.

4.5 Zgłaszania szkole wszelkich problemów związanych z wypożyczonym sprzętem.

4.6 Maksymalnej dbałości o sprzęt.

 1. Kryterium przyznawania tabletów:

5.1 Prawo do wypożyczenia pakietu ma uczeń posiadający rodzeństwo, które korzysta ze zdalnej nauki we wspólnym gospodarstwie domowym (min. 1 osoba ucząca się).

5.2 Każda klasa ma prawo do otrzymania pakietu w przeliczeniu – 1 pakiet na 4 osoby (włącznie z otrzymanymi już wcześniej laptopami).

 • Prawo do wypożyczenia pakietu w pierwszej kolejności mają uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym przystępują do egzaminów zewnętrznych.
 • Prawo do wypożyczenia pakietu mają uczniowie aktywni i szczególnie zaangażowani w zdalną naukę.
 • Prawo do wypożyczenia pakietu mają uczniowie, których sytuacja rodzinna jest trudna (np. wystąpiło nagłe zdarzenie losowe, w rodzinie występują choroby przewlekłe, rodzina dotknięta została klęską żywiołową).
 1. Aby otrzymać tablet muszą zostać spełnione trzy kryteria spośród wymienionych w pkt. 5. Obowiązkowe jest spełnienie kryterium 5.1 i 5.2. O pozostałym decyduje wychowawca danego ucznia.
 2. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania tableta przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu lub wymiany na nowy.
 3. W przypadku kradzieży wypożyczonego sprzętu rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie zgłasza ten fakt policji i jednocześnie informuje o tym szkołę.
 4. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z tabletem w dniu wypożyczenia.
 5. Zabrania się instalowania na tablecie własnego oprogramowania.
 6. Zabrania się korzystania z wypożyczonego sprzętu w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 7. Zgłoszenie chęci wypożyczenia tabletu należy złożyć do wychowy w terminie do 13 listopada 2020 roku.
 8. W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 9. Regulamin uzgodniono z przedstawicielami Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego .

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej ZS w Kańczudze.