W dniu 5 lutego 2020 r. w Rzeszowie, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Andrzeja Żygadło zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Collegium Humanum – Szkołą Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie, Filia w Rzeszowie, którą reprezentował Prorektor dr Tomasz Kulesza a Zespołem Szkół w Kańczudze reprezentowanym przez dyrektora szkoły Panią Dorotę Konieczną.

Podpisane porozumienie obejmuje współpracę w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć i działań istotnych dla rynku pracy i koniecznych do wdrożenia zmian w szczególności w obszarze edukacji.

Szczegółowy zakres współpracy obejmuje min.:

-organizowanie wspólnych seminariów i konferencji, służących wymianie doświadczeń i promocji własnych osiągnięć;

-współpracę w dziedzinie publikacyjnej i wydawniczej;

-wspólne przygotowanie i publikowanie materiałów promocyjnych, szkoleniowych i informacyjnych;

-wymianę informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć, realizowanych przez Partnerów Porozumienia;

-organizowanie praktyk oraz staży dla studentów i absolwentów.

Uczelnia prowadzi studia na kierunku psychologia o specjalność min. psychologia kliniczna i psychoterapia czy też psychologia sportu, psychologia społeczna co stwarza szanse na kontynuowanie nauki przez młodzież kształcącą się w Liceum Ogólnokształcącym, w klasie psychologiczno – pedagogicznej.

Liczymy na dobrą współpracę.