Zarządzenie Nr 26/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze

 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie  przedłużenia obowiązkowego zdalnego nauczania

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zdalne obowiązkowe nauczanie uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze  zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r.
 2. Zdalne nauczanie w tym okresie odbywa się poprzez wszelkie dostępne środki komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także poprzez udostępniane przez nauczycieli materiały.
 3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową, przez wszystkich nauczycieli wg obowiązującego planu lekcji, poprzez kontakt z uczniami w sposób określony przez nauczyciela.
 4. Nauczyciele mogą korzystać w zdalnym nauczaniu z licznych platform, stron edukacyjnych, poczty elektronicznej, wiadomości telefonicznych, w messengerze,
  e – learningu, grup na Facebooku, classroomie,  itp.
 5. Wychowawcy klas koordynują zdalne nauczanie we współpracy z rodzicami
  i w porozumieniu ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w oddziale.
 6. Nauczyciele równomiernie obciążają uczniów pracą w ciągu dnia i całego tygodnia uwzględniając przerwy na odpoczynek uczniów i ich możliwości sprzętowe.
 7. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego.
 8. Prowadzenie konsultacji dla rodziców i uczniów przez nauczycieli w ustalonej formie np. e-maili, wiadomości telefonicznych, rozmów telefonicznych itp.
 9. Popularyzację czytelnictwa przez bibliotekarza w formie zachęty do czytania książek, linków do programów, bibliotek cyfrowych itp.
 10. Monitorowanie postępów uczniów w nauce i ich ocenianie zgodnie z PZO,
  z uwzględnieniem ewentualnej modyfikacji tych zasad przez nauczycieli przedmiotów.
 11. Realizację zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego w formie ustalonej przez nauczyciela.
 12. Dokumentowanie pracy przez nauczyciela. Przesyłanie pocztą elektroniczna Dyrektorowi ZS w Kańczudze informacji na temat realizowanych w danym dniu zajęć.
 13. Rozwiązywanie wszelkich kwestii trudnych i spornych na korzyść ucznia i w trosce
  o jego bezpieczeństwo rzeczywiste, psychiczne i
 14. Informowanie przez wychowawców rodziców o postępach w nauce ucznia za pomocą emaila, wiadomości telefonicznej, rozmowy telefonicznej, itp.
 15. Systematyczne odbieranie wiadomości przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej przez dyrektora szkoły.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze

Dorota Konieczna