ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE OGŁASZA NABÓR NA UDZIAŁ W STAŻU ZAWODOWYM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Projekt praktyk pt. „STAŻE ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049554 realizowany jest przez Zespół Szkół w Kańczudze w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staże odbędą się w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji w dn. 15 – 30.10.2018. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik.

Główne cele projektu:

 • zdobycie praktycznego doświadczenia podczas praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach;
 • zapoznanie się ze sposobem działania zagranicznych przedsiębiorstw oraz rynku pracy;
 • rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia;
 • zwiększenie zakresu słownictwa branżowego;
 • umiejętność praktycznego wykorzystania jęz. angielskiego,
 • rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole;
 • wzrost mobilności uczestników na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim;
 • zwiększenie otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy tolerancji;

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie odpowiedniego druku formularza w wersji papierowej do koordynatora projektu: pani dr Bernadety Botwiny lub w sekretariacie szkoły. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu, do którego mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 • są uczniami szkoły klas II – IV;
 • kształcą się w zawodzie technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik.
 • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
 • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
 • cechuje ich nienaganne zachowanie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 września 2018r. godz. 12:00.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora projektu pani dr Bernadety Botwiny.