Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2015/2016

Działając na podstawie zarzadzenia Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 23 lutego 2015r. oraz Statutu Zespołu Szkół w Kańczudze (Rozdział VIII) ustala się zasady rekrutacji i przyjmowania uczniów do klas pierwszych (na semestr pierwszy) szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.


1. Prowadzenie postepowania kwalifikacyjnego


1.1 W Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2015/2016 prowadzi się nabór do następujacych typów szkół:

Typ Szkoły
profil, zawód

Cykl lata

Szkoła może realizować
program rozszerzony z przedmiotów:

Planowana liczba

oddz.

uczniów

Liceum Ogólnokształcące

klasa
humanistyczno-prawna

3

j. polski,
j. angielski, historia

3

90

klasa
inżynierska

matematyka, informatyka, fizyka

klasa
biologiczno-chemiczna

biologia, chemia, fizyka

Technikum

t. mechanik

4

matematyka,

fizyka

4

120

t. żywienia
i usług gastronomicznych

biologia, matematyka

t. hotelarstwa

j. angielski, geografia

t. logistyk

matematyka, geografia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

kucharz

3

2

60

mechanik-monter maszyn    i urządzeń

 • Jezyki nauczane w zakresie podstawowym i rozszerzonym do wyboru:
 •  
 •                                                        j.angielski, j.niemiecki, j.francuski

1.2 W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu kandydatów do klas pierwszych (na semestr pierwszy), powołuje się Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

1.3 Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje kandydatom do wiadomości informacje o warunkach i kryteriach przyjeć, przyjmuje dokumenty kandydatów i prowadzi postepowanie kwalifikacyjne w terminach określonych w/w zarządzeniu.

1.4 W przypadku nie dokonania pełnego naboru w pierwszym terminie czerwcowym ustala się termin dodatkowej rekrutacji na ostatni tydzień sierpnia 2015 r.

 

2. Sposoby  przeliczania  na  punkty  ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów


2.1 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów w tym:

2.2  Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.

 1. Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5).
 2. Wynik zakraglony do liczby calkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

2.3 Za oceny z j.polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – 100 pkt.

a) punkty ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

celujący – 20 pkt

bardzo dobry – 16 pkt

dobry – 12 pkt

dostateczny – 8 pkt

 

 

b) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 punktów,

c) szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 14 punktów, w tym za:

 • a. uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 5 punktów, 
 • b. uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów,
 • c. uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 punktów
 •                * I miejsce (tytuł laureata) – 3 punkty, 
 •                * II miejsce (tytuł finalisty) – 2 punkty, 
 •                * III miejsce (wyróżnienie) – 1 punkt,

 d)  za osiągnięcia w zakresie aktywnośći społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególnośći w formie wolontariatu – do 3 punktów.

 

2.4 Dla Kandydatów, którzy zostali zwolnieni z częśći lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbe punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:

1) Maksymalnie 60 punktów uzależnionych z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:

a) celujący – 20 punktów,

b) bardzo dobry – 16 punktów,

c) dobry – 12 punktów,

d) dostateczny 8 punktów.

2) Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie:

a) średnia ocen 5,50 – 6,00                20 punktów,

b) średnia ocen 4,50 – 5,49                16 punktów,

c) średnia ocen 3,50 – 4,49                12 punktów,

d) średnia ocen 2,50 – 3,49                 8 punktów.

3) Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z biologii, geografii, fizyki i chemii:

a) średnia ocen 5,50 – 6,00                20 punktów,

b) średnia ocen 4,50 – 5,49                16 punktów,

c) średnia ocen 3,50 – 4,49                12 punktów,

 

2.5 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów gimnazjów konkursy przedmiotowe, interdyscyplinarne i tematyczne, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2015 PKO w sprawie rekturacji.

2.6 Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przeż Kuratora.

2.7 Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum uwzględnia się podczas rekrutacji zgodnie z ustaleniami zamieszczonymi w statucie szkoły.

2.8 Trzy wybrane przedmioty dla kandydatów starających się do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół w Kańczudze:

Liceum Ogólnokształcące:

klasa humanistyczno-prawna:
1. język angielski
2. wos
3. wiedza o społeczeństwie

klasa inżynierska:
1. matematyka
2. informatyka
3. fizyka

klasa biologiczno-chemiczna:
1. biologia
2. chemia
3. fizyka

 

Technikum czteroletnie:

zawód – technik mechanik:
1. matematyka
2. fizyka
3. informatyka

zawód – technik żywienia i uslug gastronomicznych:
1. biologia
2. chemia
3. matematyka

zawód – technik hotelarstwa:
1. język obcy
2. informatyka
3. geografia

zawód – technik logistyk:
1. język obcy
2. informatyka
3. geografia

 


Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

zawód – kucharz:
1. chemia
2. biologia
3. plastyka


zawód – mechanik- monter maszyn i urządzeń:
1. matematyka
2. fizyka
3. technika

3. Kryteria przyjęć do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół

w Kańczudze

3.1 Ustala się minimalną ilość punktów do poszczególnych typów szkół:

   a) Liceum Ogólnokształcące ustala sie minimalną ilość punktów – 80 


   b) Technikum czteroletnie ustala sie minimalną ilość punktów – 40

 

   c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa ustala sie minimalną ilość punktów – 20

W przypadku, gdy suma uzyskanych punktów jest niższa od minimalnej decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

3.2 Składanie dokumentów przez kandydatów do różnych typów szkół przebiega zgodnie z terminarzem przeprowadzania rekrutacji – ustalonym do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

3.3 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa w terminach określonych przez Kuratora Oświaty następujace dokumenty:

 • 1) podanie o przyjęcie do szkoły,
 • 2) świadectwo ukończenia szkoły,
 • 3) zaświadczenie z OKE o ilośći punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym
 • 4) dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 • 5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
 • 6) kartę zdrowia,
 • 7) inne zaświadczenia i dyplomy posiadane przez kandydata.

3.4 Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyc opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.5 Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół w Kańczudze w trakcie rekrutacji może złożyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukonczył.

4. Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych (na semestr pierwszy)

Kandydatów do klas pierwszych (na semestr pierwszy) wszystkich typów szkół przyjmuje się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

4.1 Protokół postępowania kwalifikacyjnego zawiera wykazy kandydatów do posz­cze­gól­nych typów szkół wraz z punktami za różne osiągnięcia edukacyjne, jakie uzyskal każdy kan­dydat, w szczególnośći:

w szkołach ponadgimnazjalnych:

a) punkty za egzamin gimnazjalny,

b) przeliczone na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,

c) punkty za osiągnięcia kandydata, wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

d) punkty za udział w konkursach (w przypadku laureatów decyzja o przyjęciu, niezależnie od innych kryteriów),

e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególnośći w formie wolontariatu.

4.2 Dyrektor Zespolu Szkół ogłasza listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych (na semestr pierwszy) oraz informuje kandydatów o obowiazku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginalów dokumentów w terminach ustalonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla mlodzieży  

– licea ogólnokształcące,
– technika,
– zasadnicze szkoły zawodowe

 • od 14 maja do 28 maja 2015r. – Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 • od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – Składanie oryginałów lub kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz oryginałów lub kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

 • od 1 lipca do 2 lipca 2015 r. – Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.

 • 3 lipca 2015 r. do godz. 9.00 – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.

 • od 3 lipca do 6 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

 • 7 lipca 2015 r. do godz. 10.00 – Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.