TECHNIK LOGISTYK

Klasa pod patronatem AXTONE sp. z o.o. 

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,

K 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,

K 32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

PROGRAM ROZSZERZONY – geografia, matematyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* planowanie, organizacja, kontrolowanie sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz informacji za pomocą różnych środków transportu,

* obsługa zamówień i optymalizacja kosztów dostaw,

* planowanie i organizowanie pracy magazynu, zarządzanie zapasami i planowanie dostaw,

* korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie logistyki,

* sporządzanie dokumentów logistycznych, zawieranie umów.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się będzie w nowoczesnych pracowniach, a zawodowe kształcenie praktyczne zapewnia AXTONE sp. z o.o. w Kańczudze.

W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) – do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., drugi język w wymiarze 2 godz., język obcy w logistyce w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne kola zainteresowań, zajęcia sportowe, a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZLOSC – Absolwenci tego kierunku będa przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle, handlu, budownictwie, usługach oraz w innych branżach związanych ze spedycją krajową i międzynarodową.