Regulamin przyznawania stypendium
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój

Zespołu Szkół w Kańczudze

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie przyznaje stypendium oraz w uzasadnionych przypadkach udzięła wsparcia finansowego młodzieży wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kańczudze.
2. Wysokość stypendium oraz wysokość wsparcia finansowego ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3. Kwota ustalona przez Zarząd jest ostateczna.
4. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Dokumentację stypendium stanowią

a) kompletne wnioski o stypendium,

 b) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej. 

6. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu i jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie

 

www.zskanczuga.nets.pl

§ 2

Kryteria przyznawania stypendium

1. Stypendium może być przyznawane uczniom spełniającym co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków:

  1. zaangażowanym w życie społeczne szkoły,
  2. przyczyniającym się do rozwoju szkoły i jej promocji, poprzez realizację własnych pasji i zainteresowań, 
  3. wolontariuszom,  
  4. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

2. Warunkiem otrzymania przez ucznia stypendium jest właściwe podejście ucznia do obowiazków szkolnych (co najmniej bardzo dobre zachowanie, wysoka frekwencja).

§ 3

Tryb przyznawania stypendium

1. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować:  

  • dyrektor ZS w Kańczudze,
  •  nauczyciele ZS w Kańczudze,
  •  organizacje działające na terenie szkoły.

2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.

3. Termin składania wniosków podawany jest przez Komisję Stypendialną każdorazowo w powiązaniu z początkiem semestru.

 

 

WNIOSEK

o przyznanie stypendium

Stowarzyszenia Wspierajacego Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze

Zgłaszam wniosek o przyznanie stypendium Stowarzyszenia Wspierajacego Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze

 

Uczniowi ………………………………………………………………

                                                          (imię i nazwisko)

Klasy …………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia   ………………………………………………

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Wnioskodawca 

…………………………               ……………………………..

     (miejscowość i data)                                                          (podpis)

 

Decyzja Komisji Stypendialnej

…………………………………………………………………………….

 

 

………………………………….

….…………………………..…..

…………………………………

(podpisy członków komisji)