Zespół Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2012/2013 bierze udział w innowacyjnym projekcie „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY” realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarzadząnia w Rzeszowie

na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe. Projekt jest wdrażany w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego.

Celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacja kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

W ramach projektu do programu nauczania Podstaw przedsiębiorczości wprowadzona została Gra Wirtualny Doradca oraz powstalo Koło naukowe „Ekonomia w praktyce”, gdzie podstawą jest Gra Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne.

Zastosowanie wirtualnych gier w nauczaniu to innowacja dydaktyczna. W ramach Podstaw przedsiębiorczości grę Wirtualny Doradca prowadzi Pani mgr Donata Kozłowska a Koło Naukowe „Ekonomia w praktyce” i grę Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne prowadzi Pani mgr inż. Ewa Jodłowska-Zając. W projekcie uczestniczy młodzież z klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

Warto dodać, że nasza szkoła bierze udział w projekcie po raz drugi jako jedna z 30 szkól biorących udział w tym projekcie.