„Nauczanie jest najwspanialszym z zawodów, ponieważ
każdego, kto jest kimś, jakiś nauczyciel uczył, jak kimś zostać”

                                                                                                                                              

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Zespołu Szkół w Kańczudze

na lata 2015-2020


Zatwierdzono do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej
dnia 14 września 2015 r.

 

 

Fundamentalne zadania szkoły to nauczanie i wychowanie. Są to dwa aspekty tego samego, nierozdzielnego procesu. Centralne miejsce zajmuje w nim uczeń, ale proces ten jest niemożliwy bez rodziców i nauczycieli, których rola jest absolutnie podstawowa. Współdziałanie i relacje nauczyciela z grupą wychowanków i ich rodzicami decydują o jakości procesu nauczania, tworzą klimat wychowawczy będący podstawą rozwoju intelektualnego uczniów i decydujący o osiagnięciach oraz możliwosciach edukacyjnych młodych ludzi.

Cele priorytetowe:

1. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania – absolwenci Zespołu Szkół bez trudu kontynuują naukę na wybranych przez siebie kierunkach lub znajdują satysfakcjonującą ich pracę zawodową.

2. Tworzenie środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne, akceptowane przez społeczność szkolną zasady funkcjonowania.

3. Wysoki prestiż szkoły, promowanie jej w środowisku.

Zespół Szkół stawia na jakość, czyli:

1. Właściwą realizację zadań szkoły.

2. Projektowanie zmian w szkole, spełniających oczekiwania  uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

3. Zespołowe działanie w realizacji zaprojektowanych zmian.

4. Ewolucję zmian.

5. Współpracę wszystkich podmiotów szkoły.

Misja, wizja szkoły jest integralną częścią niniejszej koncepcji. 

Szkoła musi koncentrować się na działaniach umożliwiających rozwój każdego ucznia według jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie uczniom zdobycia wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich dla danego etapu edukacyjnego, zagwarantowanie kompetencji niezbędnych w życiu we współczesnym i przyszłym świecie, a także organizowanie uczenia się uczniów skierowanego „ku przyszłości”, sprawianie, by uczniowie chcieli i potrafili się uczyć przez całe życie.

Aby to osiągnąć, w zakresie kształcenia, należy:

 • · kontynuować działania zapewniające bardzo wysoki poziom kształcenia, którego wymiernym, ostatecznym wskaźnikiem będzie wynik ucznia na egzaminach zewnętrznych – maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,

 • ·stosować różnorodne metody pracy z uczniem, starać się jak najbardziej indywidualizować pracę na lekcjach, aby zoptymalizować efektywność nauczania,
 • ·w dalszym ciągu dokonywać szczegółowych analiz wyników egzaminów zewnętrznych, wnioski z nich wykorzystywać w planowaniu dalszej pracy dydaktycznej,
 • · kontynuować zewnętrzne i wewnętrzne mierzenie efektów nauczania: diagnoza „na wejściu” – wykorzystywać wyniki w procesie nauczania,
 • · ciągle dbać o wysoki poziom dydaktyki, czyli: adekwatny dobór treści, solidną obudowę metodyczną, trafnie dobrane podręczniki i pomoce dydaktyczne; rzetelnie prowadzić zajęcia z naciskiem na efekty kształcenia i osiągnięcia uczniów; efektywnie wykorzystywać czas lekcji na pracę z uczniem,
 • · kontynuować działania zmierzające do ciągłego podnoszenia osiągnięć uczniów w nauce poprzez wprowadzenie zmian w uczeniu się,
 • · wzmocnić informacyjną, diagnozującą i wspierająca funkcję oceniania; w procedurze oceniania kierować się jasnymi i zgodnymi z prawem regułami zapisanymi w WSO,
 • · dokonywać ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania i wprowadzać konieczne zmiany,
 • · w dalszym ciągu stwarzać możliwości rozwoju uczniom zdolnym: rozpoznawać i pielęgnować wszelkie uzdolnienia, tworzyć indywidualne programy, zajęcia dodatkowe, konsultacje nauczycielskie, przygotowywać do udziału w konkursach przedmiotowych,
 • · wspierać uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: rozpoznawać i diagnozować deficyty, kierować do specjalistycznych poradni, w zależności od stwierdzonych potrzeb organizować odpowiednie zajęcia: terapię logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne bądź indywidualne nauczanie,
 • · położyć szczególny nacisk na kształcenie sportowe, uczestniczyć w turniejach i zawodach sportowych w różnych dyscyplinach,
 • · wprowadzić innowacje pedagogiczne i programy autorskie,
 • · poszerzać, urozmaicać i dostosowywać do potrzeb ucznia ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • · ściślej współpracować z rodzicami na rzecz uczenia się uczniów w domu.

Za podstawę działań w zakresie dydaktyki należy przyjąć ciągłe doskonalenie warsztatu pracy i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jak należy działać, aby osiągane wyniki i efekty kształcenia były coraz lepsze?”

Celem szkoły jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci oraz motywowanie uczniów do stawania się coraz lepszymi w swoim zachowaniu. Działania te mają sprawić, że młodzież będzie stopniowo stawać się dojrzałymi emocjonalnie i społecznie obywatelami, sprawnie funkcjonującymi w społeczeństwie. Będą zauważać i rozumieć potrzeby innych i zdawać sobie sprawę z wagi swojej roli w społeczeństwie.

Aby to osiągnąć, w zakresie wychowania, należy:

 • · zapewnić otwarte i pozytywne, nacechowane wzajemnym szacunkiem, relacje między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami,
 • · pobudzać ciekawość poznawczą, rozwijać umiejętność twórczego myślenia, pomagać w odkrywaniu i stymulowaniu rozwoju indywidualnych zdolności uczniów, pielęgnować i promować zainteresowania oraz talenty,
 • · rozwijać zdolność ucznia do samooceny, w tym samokrytyki, akceptacji siebie, radzenie sobie ze stresem, sztuki empatii,
 • · kształtować podstawowe umiejętności prospołeczne: zdolność komunikowania się, współdziałania i tolerancji, uczyć postaw asertywnych,
 • · rozwijać poczucie przynależności do społeczności lokalnej – np. poprzez udział w imprezach lokalnych i regionalnych,
 • · wychowywać w duchu patriotyzmu i tolerancji – uczyć szacunku dla symboli narodowych, religijnych i szkolnych,
 • · powiązywać tradycje narodowe z tradycjami rodzinnymi i miejscowymi; motywować do poznawania własnych korzeni z jednoczesnym otwarciem na inne kultury i narody,
 • · rozwijać demokrację i samorządność szkolną, aktywizować Samorząd Szkolny i sprawić by wywierał on rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie szkoły,
 • · wychowywać dla kultury i poprzez kulturę,
 • · kształtować kulturę osobistą ucznia,
 • · promować zdrowy styl życia i postawy proekologiczne,

W działaniach wychowawczych należy maksymalnie wykorzystać: wszelkie wartości dziedzictwa narodowego i kulturowego, wartości demokratyczne społeczeństwa obywatelskiego, wartości europejskie, historię regionu, sylwetkę patrona Liceum Ogólnokształcącego Adama Mickiewicza oraz przykłady innych autorytetów i ludzi z pasją stanowiących wzór do naśladowania.

  

Obszary działalności szkoły.

OBSZAR I. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły osiągana poprzez:

 • ·analizowanie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przy wykorzystaniu różnorodnych metod analizy wyników,
 • ·wdrażanie wniosków z analizy wyników, w celu wzrostu efektów kształcenia,
 • ·doskonalenie pracy nauczycieli tak, aby uczniowie nabyli wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • ·diagnozowanie i analizowanie osiągnięć uczniów  z uwzglednieniem ich mozliwości rozwojowych oraz wdrażanie efektów tych analiz w celu poprawy wyników nauczania,
 • ·wpływanie na poprawe aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w szkole,
 • ·dążenie do wzrostu samodzielności wsród uczniów, szczególnie w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły,
 • ·realizowanie w szkole działań zainicjowanych przez uczniów,
 • ·diagnozowanie zachowań uczniów oraz podejmowanie działan profilaktyczno-wychowawczych zmierzających do eliminowania zagrożeń,
 • ·wzmacnianie własciwych zachowań uczniów, ocenianie ich skuteczności oraz modyfikowanie w razie potrzeby, uwzględniając inicjatywy uczniów.

 

OBSZAR II. Procesy zachodzące w szkole realizowane poprzez:

 • ·realizowanie przyjętej w szkole koncepcji funkcjonowania i rozwoju,
 • ·dbanie o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych,
 • ·działanie zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Kańczudze,
 • ·analizowanie i modyfikowanie koncepcji ( w razie potrzeb),
 • ·zapoznanie uczniów i rodziców z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Kańczudze,
 • ·realizowanie podstawy programowej poprzez ofertę edukacyjną, która odpowiada potrzebom uczniów i potrzebom rynku pracy,
 • ·modyfikowanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej wpływającej na rozwój zainteresowań uczniów,
 • ·monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych,
 • ·wprowadzanie innowacji pedagogicznych w celu uatrakcyjnienia oferty pedagogicznej,
 • ·planowanie i organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • · monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych w szkole,
 • ·wspieranie i motywowanie uczniów w procesie uczenia się poprzez pracę nauczycieli,
 • ·informowanie uczniów i ich rodziców o postępach w nauce,
 • ·planowanie indywidualnego procesu uczenia się,
 • ·monitorowanie osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków z tych analiz,
 • ·inspirowanie nauczycieli do tworzenia procesów edukacyjnych i ich analizy,
 • ·wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych, w razie potrzeb,
 • ·wspomaganie nauczycieli w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych,
 • ·kształtowanie postaw uczniów poprzez podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych spójnych i adekwatnych do potrzeb uczniów,
 • ·podejmowanie działań wychowawczych, które będą planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem,
 • ·analizowanie i wdrażanie wniosków z działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • ·prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów na miarę ich możliwości,
 • ·podejmowanie działań zwiększających szanse edukacyjne uczniów, uwzględniając indywidualizacje procesu edukacji.

OBSZAR III. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym to przede wszystkim:

 • ·rozwijanie współpracy ze środowiskiem na rzecz rozwoju szkoły jak i rozwoju lokalnego,
 • ·wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb środowiska w działaniach szkoły,
 • ·rozszerzenie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, celem korzystnego rozwoju edukacyjnego i właściwego przebiegu procesu wychowawczego uczniów,
 • ·wykorzystanie informacji o losach absolwentów w celu doskonalenia efektów nauczania i wychowania, stosowanie różnych form współpracy z absolwentami,
 • ·przygotowanie absolwentów do dalszego ksztalcenia i funkcjonowania na rynku pracy na miare ich indywidualnych możliwości,
 • ·promowanie wartości edukacji poprzez ukazanie w środowisku potrzeby uczenia się,
 • ·prezentowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach,
 • ·tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku poprzez działalność charytatywną,
 • ·wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci,
 • ·pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły,
 • ·zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły, tak aby współdecydowali i uczestniczyli w podejmowanych działaniach.

OBSZAR IV. Zarządzanie szkołą, zapewniające sprawne funkcjonowanie poprzez:.

 • ·doskonalenie współpracy w zespołach nauczycieli,
 • ·wspólne planowanie działań podejmowanych w szkole, rozwiązywanie problemów i doskonalenie metod i form współpracy,
 • ·sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,
 • ·angażowanie nauczycieli w ewaluacje wewnętrzną podejmowaną w szkole,
 • ·wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu i rozwoju szkoły poprzez wykorzystanie wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,
 • ·doskonalenie warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, które umozliwią realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania,
 • ·unowocześnienie warunków lokalowych i wyposażenia szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzenia oferty zajeć.