KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA

PROGRAM ROZSZERZONY: język polski, historia, język angielski

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, w których kładziemy nacisk na sztukę negocjacji, sprawnego komunikowania się i retorykę. Nauka obejmuje też edukację prawno – obywatelską.

EDUKACJA JĘZYKOWA – W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) – do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Język angielski rozszerzony obejmie m.in. Legal English, wykorzystywany na co dzień przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Przygotowujemy do konkursów językowych – Oxford Plus Educational (English Plus, Deutsch Plus), Konkurs JERSZ- łowcy talentów, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, uczestnictwo w rozprawach sądowych i lekcjach otwartych w sądach, warsztatach prawnych, zajęcia sportowe. Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: język polski, historia, język angielski. Przygotowujemy uczniów do Olimpiady o Unii Europejskiej, Olimpiady o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Pasjonaci historii zrealizują się w licznych konkursach i Olimpiadzie Historycznej. Pasjonaci języka polskiego w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz konkursach: krasomówczym, recytatorskim, ortograficznym, a także konkursie „Język w działaniu”- org. UMCS Lublin.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach społecznych i prawniczych – politologia, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia, dziennikarstwo itp. lub językowych. Kierunek wyposaża w szerokie kompetencje językowe odpowiadające potrzebom aktualnego rynku pracy.