Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

 

Przedmioty 

Arkusze 

Czas trwania (min) 

język polski

matematyka

języki mniejszosci narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych
w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.