Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05 – 19.06.2019 r. 12-17.07.2019 r.
29.04 – 15.05.2019 r.[1] 12-17.07.2019 r.1
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 13.05 – 4.07.2019 r. 12.07 – 2.08.2019 r.
3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

do 31.05.2019 r.

 

do 31.07.2019 r.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 11.06.2019 r. do 1.08.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
5 Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej 17 – 18.06.2019 r.  
6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

21 – 25.06.2019 r.

do godz. 1500

 
7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28.06.2019 r. do 2.08.2019 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.07.2019 r.

do godz. 1000

6.08.2019 r.

do godz. 1000

9 Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 8.07.2019 r. do 6.08.2019 r.
10 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii 5-10.07.2019 r. 6 – 8.08.2019 r.
11 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

do godz. 1000

9.08.2019 r.

do godz. 1000

12 Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 12.07.2019 r. 9.08.2019 r.

 

[1] Dotyczy szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, ogólnodostępnych z oddziałem sportowym, dwujęzycznych, ogólnodostępnych z oddziałem dwujęzycznym, realizujących program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.